Een Buitenaardse Boodschap aan de Mensheid: “Willen Jullie Dat Wij Zichtbaar Worden?”

Een Buitenaardse Boodschap aan de Mensheid: “Willen Jullie Dat Wij Zichtbaar Worden?”

  Host Philip     –    ET-Contact and CE-5

De oorspronkelijke bron van deze informatie (een “transmissie” of ” gechanneld” bericht) blijkt te zijn van de heer Jean Ederman alias Eric Julien, uit Frankrijk, die klaarblijkelijk werkzaam is op het gebied van de luchtvaart en in het Engels is vertaald door Dan Drasin, een in Marin gevestigde filmmaker en onderzoeker.

Eric’s verhaal

Eric beweert dat hij militair straaljagerpiloot, luchtverkeersleider en luchthavenbeheerder is geweest, en dat hij een master in economie heeft behaald.

Hij verklaart dat hij sinds zijn zesde jaar ervaringen heeft met ET’s en UFO’s.

Eric heeft in 2006 een boek gepubliceerd genaamd “The Science of Extraterrestrials”.

Dat werk werd door een aantal ET en UFO onderzoekers gerecenseerd en het verkreeg hoge waardering.

Als piloot in het leger beweerde hij contact te hebben gehad met buitenaardse technologie, waaronder het besturen van een ET-vaartuig.

Na verloop van tijd heeft Eric op een aantal ET en UFO conferenties gesproken en heeft hij interessante verhalen gedeeld over ET’s en ET technologie, waar hij bij betrokken zou zijn geweest.

Jean had geoefend in het projecteren van zijn geest toen hij in contact kwam met – wat hij noemde – welwillende ET wezens, dit is toen hij deze boodschap ontving.

Hij schrijft: “… nadat ik geleerd had hoe ik mezelf mentaal kon projecteren naar een plaats in de aanwezigheid van welwillende Buitenaardsen, ontving ik de volgende boodschap…”


De Boodschap

Ieder van jullie wenst zijn vrije wil uit te oefenen en geluk te ervaren.

Je vrije wil hangt af van de kennis die je hebt van je eigen kracht.

Jullie geluk hangt af van de liefde die jullie geven en ontvangen.

Zoals alle bewuste rassen in dit stadium van vooruitgang, kunnen jullie je geïsoleerd voelen op jullie planeet. Deze indruk geeft je een bepaald beeld van je lot. Toch staan jullie aan de vooravond van grote omwentelingen waar slechts een minderheid zich bewust van is.

Het is niet onze verantwoordelijkheid om jullie toekomst te veranderen zonder dat jullie daarvoor kiezen.

Dus beschouw deze boodschap als een wereldwijd referendum, en jullie antwoord als een stembiljet.

Noch jullie wetenschappers, noch jullie religieuze vertegenwoordigers spreken met kennis van zaken over bepaalde onverklaarbare gebeurtenissen in de lucht en aan de hemel, waarvan de mensheid al duizenden jaren getuige is.

Om de waarheid te kennen, moet men die onder ogen zien zonder het filter van zijn overtuigingen of dogma’s, hoe respectabel die ook mogen zijn.

Een groeiend aantal anonieme onderzoekers van jullie verkennen nieuwe wegen van kennis en komen heel dicht bij de werkelijkheid. Vandaag de dag wordt jullie beschaving overspoeld met een oceaan van informatie waarvan slechts een klein deel, het minder verontrustende, op opvallende wijze wordt verspreid.

Bedenk dat wat in jullie geschiedenis belachelijk of onwaarschijnlijk leek, vaak mogelijk is geworden en vervolgens is verwezenlijkt – met name in de laatste vijftig jaar.

Wees je ervan bewust dat de toekomst nog verrassender zal zijn. Je zult zowel het slechtste als het beste ontdekken.

Velen van hen die onze verschijningen bestuderen, wijzen op lichten in de nacht, maar zonder de weg te verlichten. Vaak denken zij in termen van voorwerpen, terwijl het allemaal om bewuste wezens gaat.

WIE ZIJN WIJ?

Net als miljarden anderen in dit melkwegstelsel, zijn wij bewuste wezens die sommigen “buitenaardsen” noemen, ook al is de werkelijkheid subtieler.

Er is geen fundamenteel verschil tussen jullie en ons, behalve dat wij bepaalde stadia van evolutie hebben meegemaakt.

Zoals in elke georganiseerde samenleving bestaat er een hiërarchie in onze interne relaties.

Die van ons is echter gebaseerd op de wijsheid van verschillende rassen. Het is met de goedkeuring van deze hiërarchie dat wij ons tot u wenden.

Zoals de meesten van jullie, zijn wij op zoek naar het Opperste “Wezen” of “Staat van Zijn”.

Daarom zijn wij geen goden of mindere goden, maar praktisch jullie gelijken in de Kosmische Broederschap.

Fysiek verschillen wij enigszins van jullie, maar de meesten van ons hebben de vorm van een mens.

Wij zijn niet louter waarnemers; wij zijn bewustzijn, net als jullie.

Ons bestaan is een realiteit, maar de meesten van jullie nemen het nog niet waar omdat wij het grootste deel van de tijd onzichtbaar blijven voor jullie zintuigen en instrumenten.

Wij wensen deze leegte op dit moment in jullie geschiedenis op te vullen.

Wij hebben dit collectieve besluit aan onze kant genomen, maar dit is niet genoeg – wij hebben ook jullie besluit nodig.

Door deze boodschap kunnen jullie de besluitvormers worden. Jullie, persoonlijk.

We hebben geen menselijke vertegenwoordiger op Aarde die jullie beslissing kan leiden.

WAAROM ZIJN WIJ NIET ZICHTBAAR?

In bepaalde stadia van de evolutie ontdekken kosmische “geesteswetenschappen” bepaalde wetenschappelijke principes betreffende materie. Gestructureerde dematerialisatie en materialisatie behoren daartoe.

Jullie mensheid heeft dit bereikt in een paar laboratoria, in nauwe samenwerking met andere buitenaardse wezens – ten koste van gevaarlijke compromissen die opzettelijk voor jullie verborgen blijven door sommige van jullie vertegenwoordigers.

Naast de objecten of fenomenen in de lucht of de ruimte die in jullie wetenschappelijke gemeenschap bekend staan als fysieke “UFO’s”, zijn er in wezen multidimensionaal vervaardigde ruimteschepen die deze uitgebreide capaciteiten bezitten.

Veel mensen zijn in visueel, auditief, tactiel of psychisch contact geweest met zulke schepen – waarvan sommigen, het moet met voorzichtigheid worden opgemerkt, onder invloed staan van verborgen machten die jullie regeren, wat wij vaak “de derde partij” noemen.

De betrekkelijke schaarste van jullie waarnemingen is te wijten aan de gedematerialiseerde staat van deze schepen. Omdat jullie ze zelf niet kunnen waarnemen, kunnen jullie hun bestaan niet erkennen. Wij begrijpen dit volkomen.

Wanneer de meeste waarnemingen wel plaatsvinden, worden zij op individuele basis geregeld om de individuele ziel te raken en geen invloed uit te oefenen op of inbreuk te plegen op enig georganiseerd sociaal systeem.

Dit is opzettelijk van de kant van de verschillende rassen die jullie omringen, maar om verschillende redenen en met verschillende resultaten. Voor negatieve multidimensionale wezens die een rol spelen in de machtsuitoefening in de schaduw van de menselijke oligarchie, is discretie ingegeven door hun verlangen om hun bestaan onbekend te houden.

Voor ons is discretie ingegeven door het respect voor de menselijke vrije wil die mensen kunnen uitoefenen om hun eigen zaken te regelen, zodat zij op eigen kracht technische en spirituele rijpheid kunnen bereiken.

De toetreding van de mensheid tot de familie van galactische beschavingen wordt echter zeer verwacht. Wij kunnen op klaarlichte dag verschijnen om jullie te helpen deze eenheid te bereiken, maar wij hebben het tot nu toe niet gedaan, omdat te weinigen van jullie het werkelijk hebben gewild, uit onwetendheid, onverschilligheid of angst, en omdat de urgentie van de situatie het niet rechtvaardigde.

WIE ZIJN JULLIE?

Jullie zijn de nakomelingen van vele tradities die in de loop der tijden wederzijd zijn verrijkt door elkaars bijdragen.

Jullie doel is je te verenigen, met respect voor deze verschillende wortels, om een gemeenschappelijk doel te bereiken, een verenigd project. De verschijningen van jullie culturen helpen jullie gescheiden te houden omdat jullie aan hen veel meer belang hechten dan aan jullie diepere wezens.

Vorm, of gedaante, is belangrijker geacht dan de essentie van jullie subtiele aard. Voor de heersende machten vormt deze nadruk op vormverschillen een bolwerk tegen elke vorm van positieve verandering.

Nu wordt er een beroep op jullie gedaan om de identificatie met vorm te overwinnen en deze toch te respecteren vanwege zijn rijkdom en schoonheid. Inzicht in het bewustzijn achter de vorm stelt ons in staat alle mensen in hun verscheidenheid lief te hebben.

Vrede betekent niet eenvoudigweg geen oorlog voeren; zij bestaat erin te worden wat jullie in werkelijkheid collectief zijn: een broederschap.

De oplossingen die beschikbaar zijn om dit te bereiken nemen af, maar één die nog steeds als katalysator zou kunnen werken zou open contact zijn met een ander ras dat het beeld zou weerspiegelen van wat jullie in een diepere werkelijkheid zijn.

Behalve in zeldzame gevallen, hebben onze interventies in het verleden opzettelijk zeer weinig invloed gehad op jullie vermogen om collectieve en individuele beslissingen te nemen over jullie eigen toekomst.

Dit was ingegeven door onze kennis van jullie diepe psychologische mechanismen. Wij kwamen tot de conclusie dat vrijheid elke dag wordt opgebouwd naarmate een wezen zich bewust wordt van zichzelf en van zijn omgeving en zich geleidelijk ontdoet van beperkingen en traagheden, wat die ook mogen zijn.

Maar ondanks de daden van talloze moedige en bereidwillige menselijke zielen, zijn die belemmeringen met succes in stand gehouden ten voordele van een groeiende, gecentraliseerde macht.

WAT IS JULLIE SITUATIE?

Tot voor kort leefde de mensheid in bevredigende controle over haar beslissingen. Maar zij verliest meer en meer de controle over haar eigen lot, mede door het toenemend gebruik van geavanceerde technologieën die zowel jullie lichaam als jullie geest beïnvloeden en die uiteindelijk onomkeerbaar dodelijke gevolgen zullen hebben voor de aardse en menselijke ecosystemen.

Onafhankelijk van jullie eigen wil, zal jullie veerkracht kunstmatig afnemen en zullen jullie langzaam maar zeker jullie buitengewone vermogen verliezen om het leven wenselijk te maken. Dergelijke plannen zijn in aantocht.

Als een collectieve reactie van grote omvang uitblijft, is deze individuele kracht gedoemd te verdwijnen. De komende periode zal er een van breuk zijn.

Deze breuk kan echter een positieve breuk met het verleden zijn, zolang je deze scheppende kracht in je levend houdt, zelfs als zij voorlopig samenwoont met de duistere bedoelingen van jullie potentiële heren.

WAT NU?

MOETEN JULLIE WACHTEN TOT HET LAATSTE MOMENT OM OPLOSSINGEN TE VINDEN?

MOETEN JULLIE OP DE PIJN ANTICIPEREN OF DIE ONDERGAAN?

Jullie geschiedenis is altijd gekenmerkt geweest door ontmoetingen tussen volkeren die elkaar ontdekten in omstandigheden van conflict en verovering.

De aarde is nu een dorp geworden waar iedereen elkaar kent, maar toch blijven conflicten aanhouden en worden bedreigingen van allerlei aard erger in intensiteit en duur.

Individuen die veel potentiële capaciteiten hebben, kunnen die niet op een waardige manier uitoefenen.

Dit is het geval voor de overgrote meerderheid van jullie, om redenen die in wezen geopolitiek zijn.

Jullie zijn met miljarden, maar de opvoeding van jullie kinderen en jullie levensomstandigheden, evenals die van talloze dieren en veel planten, zijn onder de duim gehouden door een klein aantal van jullie politieke, financiële, militaire en religieuze vertegenwoordigers.

Jullie gedachten en overtuigingen zijn gemodelleerd naar partijdige belangen, terwijl jullie tegelijkertijd het gevoel wordt gegeven dat jullie je lot volledig in eigen hand hebben – wat in essentie de werkelijkheid is, maar er is een lange weg tussen een wens en een feit wanneer de ware regels van het spel verborgen worden gehouden.

Deze keer bent je niet de veroveraar. Het verspreiden van bevooroordeelde informatie is een effectieve strategie om mensen te manipuleren. Het opwekken van gedachten en emoties, of zelfs het creëren van organismen, die niet van u zijn, is een nog oudere strategie.

Een grote vloedgolf ligt in het verschiet. Deze brengt zeer positieve, maar ook zeer negatieve mogelijkheden met zich mee. Op dit moment staan prachtige mogelijkheden van vooruitgang zij aan zij met bedreigingen van vernietiging.

Jullie kunnen echter alleen waarnemen wat jullie wordt getoond. De achteruitgang van veel natuurlijke hulpbronnen is onvermijdelijk en er is geen collectief lange termijn herstelproject opgestart. De uitputtingsmechanismen van de ecosystemen hebben onomkeerbare grenzen overschreden.

De schaarste van hulpbronnen waarvan de invoerprijs dag na dag zal stijgen – en de oneerlijke verdeling ervan – zal broedermoordgevechten op grote schaal teweegbrengen, van het hart van jullie steden tot op het platteland.

Dit is de reden waarom, meer dan ooit in jullie geschiedenis, jullie beslissingen van vandaag een directe en belangrijke invloed zullen hebben op jullie overleving van morgen.

Haat groeit… maar liefde ook. Dat is wat jullie vertrouwen geeft in jullie vermogen om oplossingen te vinden.

Menselijk gedrag, gevormd door gewoonten en trainingen uit het verleden, heeft echter een grote traagheid die naar een doodlopende weg leidt. De kritische massa is nog niet bereikt, terwijl het werk van sabotage slim en efficiënt wordt uitgevoerd.

Jullie vertrouwen je problemen toe aan vertegenwoordigers wier bewustzijn van het algemeen welzijn onverbiddelijk vervaagt voor corporatistische belangen.

Deze vermeende dienaren van het volk debatteren veel vaker over de vorm dan over de inhoud. Juist op het moment dat er actie moet worden ondernomen, stapelen de vertragingen zich op tot het punt waarop je je moet onderwerpen in plaats van te kiezen.

Deze passiviteit is in veel opzichten typerend voor elke beschaving.

WELKE GEBEURTENIS ZOU DEZE RADICAAL KUNNEN VERANDEREN?

WAAR ZOU EEN COLLECTIEF EN VERENIGEND BEWUSTZIJN VANDAAN KUNNEN KOMEN DAT DIT BLINDE VOORTJAGEN ZAL STOPPEN?

Stammen, volkeren en naties zijn elkaar altijd tegengekomen en hebben altijd met elkaar te maken gehad.

Gezien de bedreigingen die op de menselijke familie wegen, wordt het misschien tijd dat er een grotere interactie komt.

Er zijn twee manieren om een kosmisch contact met een andere beschaving tot stand te brengen: via haar permanente vertegenwoordigers of rechtstreeks met gewone individuen.

De eerste manier brengt gevechten van belangen met zich mee, de tweede manier brengt bewustzijn.

De eerste manier werd gekozen door een groep rassen die gemotiveerd waren om de mensheid in slavernij te houden en zo de grondstoffen van de Aarde, haar genenpoel en de massa van de menselijke emotionele energie te beheersen.

De tweede weg werd gekozen door een groep rassen die zich aansloten bij de zaak van de Geest van Dienstbaarheid.

Enkele jaren geleden stelden wij ons voor aan vertegenwoordigers van de menselijke machtsstructuur, maar zij weigerden onze uitgestoken hand op grond van belangen die onverenigbaar waren met hun strategische visie.

Daarom moeten individuen vandaag zelf deze keuze maken, zonder dat vertegenwoordigers zich ermee bemoeien.

Wat wij in het verleden hebben voorgesteld aan diegenen van wie wij dachten dat zij in staat waren bij te dragen tot uw geluk, stellen wij nu voor aan u.

Weinigen onder jullie zijn zich ervan bewust dat niet-menselijke wezens betrokken zijn geweest bij het centraliseren van de macht in jullie wereld, en bij het op subtiele wijze de macht naar zich toetrekken.

Deze wezens staan niet noodzakelijkerwijs op jullie stoffelijk vlak, en dat is nu juist wat hen in de nabije toekomst uiterst efficiënt en beangstigend zou kunnen maken.

Wees u er echter ook van bewust dat een behoorlijk aantal van jullie vertegenwoordigers dit gevaar in feite neutraliseert, dat niet alle buitenaardse ontvoeringen ten nadele van jullie worden uitgevoerd, en dat er ook verzet bestaat onder die op overheersing gerichte rassen.

Vrede en hereniging van jullie volkeren zou een eerste stap zijn op weg naar harmonie met andere beschavingen dan jullie.

Dat is nu juist wat degenen die jullie achter de schermen manipuleren koste wat kost willen vermijden, want door te verdelen, heersen zij.

Ze heersen ook over degenen die meer zichtbaar over jullie heersen.

Hun kracht komt voort uit hun vermogen om wantrouwen en angst in te boezemen.

Dit schaadt jullie kosmische natuur aanzienlijk.

Deze boodschap zou van geen enkel belang zijn als de invloed van deze manipulators niet zijn hoogtepunt zou bereiken en als hun misleidende en moorddadige plannen niet binnen een paar jaar werkelijkheid zouden worden.

Hun deadlines zijn nabij en de mensheid zal de komende tien cycli [jaren?] ongekende moeilijkheden ondervinden.

Om jezelf te verdedigen tegen deze agressie die geen gezicht draagt, moeten jullie op zijn minst voldoende informatie hebben die naar de oplossing wijst.

Ook hier zullen uiterlijk en lichaamstype niet voldoende zijn om de overheerser van de bondgenoot te onderscheiden.

In jullie huidige staat van psychische ontwikkeling is het voor jullie uiterst moeilijk om ze van elkaar te onderscheiden.

Naast jullie intuïtie zal training noodzakelijk zijn wanneer de tijd rijp is. Omdat wij ons bewust zijn van de onschatbare waarde van de vrije wil, nodigen wij jullie uit voor een alternatief.

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?

Wij kunnen jullie een meer holistische visie op het universum en op het leven bieden, constructieve interacties, de ervaring van eerlijke en broederlijke relaties, bevrijdende technische kennis, uitroeiing van lijden, gecontroleerde uitoefening van individuele krachten, toegang tot nieuwe vormen van energie en, tenslotte, een beter begrip van het bewustzijn.

Wij kunnen jullie niet helpen jullie individuele en collectieve angsten te overwinnen, of jullie wetten brengen die jullie niet zouden hebben gekozen.

Jullie moeten ook aan jezelf werken, individuele en collectieve inspanningen leveren om de wereld op te bouwen die jullie wensen, en de geest manifesteren om naar nieuwe hemelen te zoeken.

WAT ZOUDEN WE ONTVANGEN?

Mochten jullie besluiten een dergelijk contact te laten plaatsvinden, dan zouden wij ons verheugen over het veiligstellen van broederlijk evenwicht in deze regio van het universum, vruchtbare diplomatieke uitwisselingen, en de intense Vreugde te weten dat jullie verenigd zijn om te volbrengen waartoe jullie in staat zijn.

Het gevoel van Vreugde wordt sterk gezocht in het universum, want de energie ervan is goddelijk. Wat is de vraag die we jullie stellen?

“WENSEN JULLIE DAT WE VERSCHIJNEN?”

Hoe kunt je deze vraag beantwoorden?

De waarheid van de ziel kan telepathisch gelezen worden, dus je hoeft jezelf deze vraag alleen maar duidelijk te stellen en je antwoord zo duidelijk mogelijk te geven, in je eentje of in een groep, als je wilt.

Of je in het hart van een stad bent of midden in een woestijn, heeft geen invloed op de doeltreffendheid van je antwoord.

JA of NEE.

Doe het gewoon alsof je tegen jezelf spreekt, maar denk na over de boodschap.

Dit is een universele vraag, en deze enkele woorden, in hun context geplaatst, hebben een krachtige betekenis.

Daarom moet je er rustig over nadenken, naar eer en geweten.

Om jouw antwoord volkomen in verband te brengen met de vraag, is het raadzaam dat je antwoordt na nog een keer deze boodschap zorgvuldig te lezen.

Haast u niet om te antwoorden.

Haal adem en laat alle kracht van jouw eigen vrije wil tot je doordringen.

Wees trots op wat je bent! Laat aarzeling je dan niet in de weg staan.

De alledaagse problemen die u kunt hebben, kunnen je verzwakken.

Om jezelf te zijn, vergeet ze voor een paar minuten.

Voel de kracht die in je opwelt. Jullie hebben jezelf in de hand!

Een enkele gedachte, een enkel antwoord kan jouw nabije toekomst drastisch veranderen, op de ene manier als op de andere.

Jouw individuele beslissing om in je innerlijke zelf te vragen dat wij op je materiële vlak en in het volle daglicht verschijnen, is kostbaar en essentieel voor ons.

Ook al kun je de manier kiezen die het beste bij je past, rituelen op zich zijn in wezen nutteloos.

Een oprecht verzoek, gedaan met jouw hart en jouw eigen wil, zal altijd worden waargenomen door diegenen van ons aan wie het wordt toegezonden.

In jouw eigen privé stemhokje van jouw geheime wil, zul jij de toekomst bepalen.

WAT IS HET HEFBOOMEFFECT?

Deze beslissing moet worden genomen door het grootst mogelijke aantal onder jullie, ook al lijkt het misschien een minderheid.

Het is aan te bevelen deze boodschap, in alle denkbare vormen, in zoveel mogelijk talen, te verspreiden onder degenen om jullie heen, of ze nu wel of niet ontvankelijk lijken voor deze nieuwe visie op de toekomst.

Doe het op een humoristische toon of met spot als dat je kan helpen.

Je kunt er zelfs openlijk en publiekelijk de draak mee steken als je je daar prettiger bij voelt, maar wees niet onverschillig, want dan heb je tenminste je vrije wil uitgeoefend.

Vergeet de valse profeten en de overtuigingen die aan jou over ons zijn overgeleverd.

Dit verzoek is een van de meest intieme die jou kan worden gevraagd.

Zelf een beslissing nemen, als individu, is zowel jouw recht als jouw verantwoordelijkheid.

Passiviteit leidt slechts tot de afwezigheid van vrijheid.

Evenzo is besluiteloosheid nooit efficiënt.

Als je echt wilt vasthouden aan je overtuigingen, wat wij begrijpen, zeg dan met kracht NEE.

Als je niet weet wat je moet kiezen, zeg dan geen JA uit louter nieuwsgierigheid. Dit is geen show, dit is het echte dagelijkse leven. Wij bestaan. Wij leven.

Jullie geschiedenis heeft genoeg episodes gekend waarin vastberaden mannen en vrouwen in staat waren om de draad van de gebeurtenissen te beïnvloeden, ondanks hun kleine aantal.

Net zoals een klein aantal genoeg is om de wereldlijke macht op Aarde te grijpen en de toekomst van de meerderheid te beïnvloeden, kan een klein aantal van jullie je lot radicaal veranderen als antwoord op de machteloosheid tegenover zoveel inertie en zoveel hindernissen.

Jullie kunnen de geboorte van de mensheid tot Broederschap vergemakkelijken.

Een van jullie denkers zei ooit:   “Geef me een hefboom en ik zal de Aarde oprichten.”

Het verspreiden van deze boodschap zal dan het versterken van de hefboom zijn.

Wij zullen de lichtjaren lange hefboom zijn en jullie zullen de ambachtslieden zijn om “de Aarde op te tillen” als gevolg van onze verschijning.

WAT ZOUDEN DE GEVOLGEN ZIJN VAN EEN POSITIEVE BESLISSING?

Voor ons zou het onmiddellijke gevolg van een collectieve gunstige beslissing de materialisatie van vele schepen zijn, in uw lucht en op Aarde.

Voor u zou het directe gevolg het snel opgeven van vele zekerheden en overtuigingen zijn.

Een simpel overtuigend visueel contact zou enorme gevolgen hebben voor jullie toekomst.

Veel kennis zou voorgoed worden veranderd.

De organisatie van jullie samenlevingen zou voor altijd diepgaand worden gewijzigd, op alle gebieden van activiteit.

Macht zou individueel worden omdat jullie zelf zouden zien dat wij als levende wezens bestaan, en dat feit niet zouden accepteren of verwerpen op het woord van een externe autoriteit.

Concreet zou je de schaal van je waarden veranderen.

Het belangrijkste voor ons is dat de mensheid één familie zou vormen voor dit “onbekende” dat wij zouden vertegenwoordigen!

Het gevaar zou langzaam uit jullie huizen wegsmelten omdat jullie indirect de ongewenste, diegenen die wij de “derde partij” noemen, zouden dwingen zich te vertonen en te verdwijnen.

Jullie zouden allen dezelfde naam dragen en dezelfde wortels delen: De mensheid.

Later zouden vreedzame en respectvolle uitwisselingen mogelijk zijn, als dat uw wens is.

Voor nu, hij die honger heeft kan niet lachen, hij die bang is kan ons niet verwelkomen.

Wij zijn bedroefd om mannen, vrouwen en kinderen zo te zien lijden in hun vlees en in hun hart, terwijl zij zo’n innerlijk licht dragen. Dit licht kan uw toekomst zijn.

Onze relaties zouden zich in fasen kunnen ontwikkelen.

Verschillende stadia van enkele jaren of decennia zouden zich voordoen: demonstratieve verschijning van onze schepen, fysieke verschijning naast mensen, samenwerking in jullie technische en spirituele evolutie, ontdekking van delen van het melkwegstelsel.

In elk stadium zouden jullie nieuwe keuzes worden geboden.

Jullie zouden dan zelf beslissen om nieuwe stadia binnen te gaan als jullie dat nodig achten voor jullie uiterlijke en innerlijke welzijn.

Tot geen enkele inmenging zou eenzijdig worden besloten.

Wij zouden vertrekken zodra jullie dat collectief zouden wensen.

Afhankelijk van de snelheid waarmee de boodschap over de wereld wordt verspreid, zullen er verscheidene weken of zelfs verscheidene maanden nodig zijn voor onze “grote verschijning”, als dat de beslissing is van de meerderheid van hen die hun vermogen om te kiezen zullen hebben gebruikt, en als deze boodschap de nodige steun krijgt.

Het voornaamste verschil tussen uw dagelijkse gebeden tot entiteiten van strikt spirituele aard en uw huidige beslissing is uiterst eenvoudig: wij zijn technisch uitgerust om te materialiseren.

WAAROM ZO’N HISTORISCH DILEMMA?

Wij weten dat “vreemdelingen” als vijanden worden beschouwd, zolang zij het “onbekende” belichamen.

In een eerste stadium zal de emotie die onze verschijning zal opwekken, uw relaties op wereldschaal versterken.

Hoe kunt u weten of onze komst het gevolg is van uw collectieve keuze?

Om de eenvoudige reden dat wij anders allang op jullie bestaansniveau zouden zijn verschenen.

Als wij er nog niet zijn, komt dat omdat jullie een dergelijke beslissing niet expliciet hebben genomen.

Sommigen onder jullie zouden kunnen denken dat wij jullie zouden doen geloven in een bewuste keuze van jullie om onze komst te rechtvaardigen, maar dat zou niet waar zijn.

Als dat het geval zou zijn, welk belang zouden wij er dan bij hebben u openlijk toegang te verschaffen tot deze mogelijkheden ten bate van een zo groot mogelijk aantal van u?

Hoe zouden jullie er zeker van kunnen zijn dat dit niet weer een subtiele manoeuvre van de “derde partij” is om jullie beter tot slaaf te maken?

Omdat men altijd efficiënter iets bestrijdt dat geïdentificeerd is dan wat verborgen wordt gehouden.

Is het terrorisme dat u aantast niet een overduidelijk voorbeeld?

Hoe dan ook, u oordeelt alleen in uw eigen hart en ziel.

Wat uw keuze ook is, ze zou respectabel zijn en gerespecteerd worden.

Bij afwezigheid van menselijke vertegenwoordigers die u mogelijk tot dwaling kunnen brengen, negeert u alles van ons en van hen die u manipuleren zonder uw toestemming.

In uw huidige situatie is het voorzorgsbeginsel, dat erin bestaat ons niet te willen ontdekken, niet meer van kracht.

U bevindt zich reeds in de doos van Pandora die de “derde partij” rond u heeft gecreëerd.

Wat uw beslissing ook moge zijn, u zult er uit moeten zien te komen.

In het aangezicht van een dergelijk dilemma, de ene onwetendheid tegenover de andere, moet u uw intuïtie vragen.

Wil je ons met je eigen ogen zien, of wil je gewoon geloven wat je “autoriteiten” zeggen? Dat is de echte vraag!

Na duizenden jaren was deze keuze op een dag onvermijdelijk: kiezen tussen twee onbekenden.

WAAROM ZOU JE ZO’N BOODSCHAP ONDER ELKAAR VERSPREIDEN?

Vertaal en verspreid deze boodschap op grote schaal.

Deze actie zal jullie toekomst op een onomkeerbare en historische manier beïnvloeden op de schaal van millennia.

Anders zal het een nieuwe kans om te kiezen uitstellen tot enkele jaren later – ten minste één generatie, als die kan overleven.

Niet kiezen staat voor het ondergaan van andermans keuze.

Door anderen niet te informeren, loopt men het risico een resultaat te bereiken dat tegen zijn verwachtingen ingaat.

Onverschillig blijven betekent afstand doen van je vrije wil.

Het gaat allemaal om jullie toekomst. Het gaat om jullie evolutie.

Het is mogelijk dat deze uitnodiging niet jullie collectieve instemming zal krijgen en genegeerd zal worden.

Toch blijft geen enkele individuele wens in het universum ongehoord.

Stel je onze aankomst morgen voor.

Duizenden schepen.

Een unieke culturele schok in de huidige geschiedenis van de mensheid.

Het zal dan te laat zijn om spijt te hebben dat we geen keuze hebben gemaakt en de boodschap niet hebben verspreid, want deze ontdekking zal onomkeerbaar zijn.

We dringen er op aan dat u zich niet overhaast, maar er wel over nadenkt… en beslist.

De grote media zullen niet per se geïnteresseerd zijn in het verspreiden van deze boodschap.

Het is dus jullie taak, als anoniem maar buitengewoon denkend en liefdevol wezen, om het uit te dragen.

Jullie zijn nog steeds de architecten van jullie eigen lot …

Einde bericht

“WENST JE DAT WE VERSCHIJNEN?”

Duik dieper

Onthoud, gebruik je intuïtie om verbinding te maken en voel uit deze boodschap en wat het voor jou betekent.

Deze boodschap werd jaren geleden gebracht en is vandaag uitzonderlijk relevant!

Tegenwoordig is het niet alleen het kennen van informatie of feiten dat verandering teweeg zal brengen, het is het veranderen van onszelf, hoe we communiceren, en het opnieuw beoordelen van de onderliggende verhalen, ideeën en overtuigingen die onze wereld vormen.

We moeten deze dingen in praktijk brengen als we echt willen veranderen.

Bron : Blog | ET-Healing.nl

Arnhem, Netherlands·Updated Wed, January 20

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥ 

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien