Kosmische Samenleving (Cosmic Society) Vertrek van de Mensheid naar een Kosmische Samenleving Sterrenzaad Informatie – Update 1

Alfred:  Kosmische Samenleving (Cosmic Society)

Vertrek van de Mensheid naar een Kosmische Samenleving Sterrenzaad Informatie – Update 1

op 7 oktober 2015

Dierbare Sterrenzaden, dierbare Lichtbrengers, met de dag van vandaag zullen wij jullie voortdurend over de voortgang van de voorbereidingen voor de wereldwijde openbaring van de “Boodschap aan de Mensheid” informeren, aan de brede bevolking en de daarmee verbonden maatregelen.

De tijd is gekomen waarop wij al lang waren voorbereid!

Het is de tijd waarin wij meer samenzijn en gezamenlijk het grootste en belangrijkste moment van de geschiedenis van de mensheid voorbereiden!

Ieder Sterrenzaad brengt talenten en vermogens mee die voor deze fase belangrijk zijn!

Met de eerste update van vandaag gaan wij onder andere op de volgende punten in:

 1. Achtergrond en doel.

Na jaren van voorbereiding door onze sterrenbroeders en zusters en de geestelijke Wereld zijn wij nu een beslissende fase binnengegaan: Het open contact met onze Sterrenbroeders en zusters en de mensheid.

Terwijl in de achter ons liggende jaren het zwaartepunt van de Sterrenbroeders en zusters vooral in de activatie en voorbereiding lag en ook de verbinding van de aparte Sterrenzaden diende, werden aan de andere kant ook maatregelen doorgevoerd om de brede bevolking met betrekking tot het bestaan van buitenaardse levensvormen gevoelig te maken.

Veel wegbereiders hebben al jaren wereldwijd door hun voordrachten, seminars, interviews, publicaties enz daaraan bijgedragen, om de basis voor die belangrijke stap, voor de gewichtige fase van de mensheid te geven.

Deze fase dient ertoe om de mensheid op haar weg naar het kosmische gezelschap voor te bereiden.

Daarbij wordt de mensen het principe “dienst voor anderen” als grond principe mee gegeven, als grondprincipe van de samenleving in het kosmische gezelschap. (tot vergelijking met het “macht over anderen” principe)

Dit zijn de belangrijkster punten van die fase:

  1. Alle sterrenzaden worden op deze fase voorbereid, of ze zich daar bewust zijn of in hun slaap zijn s’nachts.
  1. Alle sterrenzaden spelen met hun toenmalige “zwaartepunten/talenten” een grote rol in die fase.
  1. Deze fase “voorbereiding van de mensheid” betreft ALLE mensen, niet alleen de weinige “uitgezochte” mensen, zoals bijvoorbeeld regeringen of militaire of huishoudelijke organisaties.
  1. In deze fase hebben ALLE mensen die zich openen en zich bereid verklaren, ondersteuning in het individuele, persoonlijke contact met onze sterrenbroeders en zusters. Onze taak bestaat er onder andere in, om deze contacten voor te bereiden, net als vooraf en daarna te begeleiden. Daarbij gaat het niet om een eenmalig contact met de sterrenbroeders en zusters maar om een voortdurend “ineengroeien” in het kosmische gezelschap.
  1. Deze contacten zullen in deze fase voornamelijk telepathisch gebeuren, maar er is wel een individuele verdere intensivering van contacten mogelijk.
  1. Deze contacten zullen wereldwijd door sterrenzaden apart, in kleine/grotere groepen of ook in het kader van grotere bijeenkomsten ondersteund en begeleid worden. Het doel ervan is dat elk mens die zich voor dit contact opent, zelf de ervaring maakt, vertrouwen wint en zo stapsgewijs uiteindelijk als medelid in het kosmische gezelschap groeit.
  1. De vorm van de telepathische contact opname is door de hogere energie voor veel mensen nu makkelijker mogelijk. Omdat dit een zeer belangrijk aspect is, zal dit deel bijzondere opmerkzaamheid nodig hebben.
  1. De verbreding van de telepathische verbinding met onze sterrenfamilie is deel van de eerste stap. Daarvoor zullen wij bespreken, zoals zij die al in nauw contact staan met de sterrenfamilie, welke anderen uit het team daarmee kunnen ondersteunen, ook om die communicatie op te nemen.

Wie in de “Boodschap aan de mensheid” als eersten werden aangesproken, zij zullen ook zichtcontacten krijgen.

Toch is het ook belangrijk om tot je te nemen dat de verhouding tussen verschillende levensvormen onder elkaar de sleutel en de fundamenten zijn voor een vredig en harmonieus samenleven.

Telepathie is een grondslag en alles verbindende communicatievorm in het hele universum, of beter tussen alle bewustzijnsaspecten van de schepping.

Zij laat een complexe uitwisseling van gedachten (cijfers, woorden, zinnen, symbolen/beelden)zien maar ook gevoelens en zinindrukken in hogere snelheid en ook niet afhankelijk van ruimte en tijd.

Een van onze opgaven bestaat dus ook daarin, dat mensen die bereid zijn tot een eerste contact, daarbij deze te ondersteunen en om de telepathische communicatie weer te ontdekken.

Een aspect die onze bijzondere opmerkzaamheid nodig heeft is de bewijsbaarheid van telepathisch ontvangen informatie. Hierbij zullen wij prachtige verbondenen hebben, die ons daarbij ondersteunen: onze vrienden de planten!

Voor het thema van telepathische communicatie zullen wij aparte informatie klaarmaken en gemeenschappelijk ons daarop afstemmen.

 1. Wetenschappers maar ook andere “opinie-makers” die zich voor deze contacten openen, krijgen een intensieve voorbereiding voor het telepathisch contact. Voor hen staan vaak een of meerdere sterrenleden als contact tot beschikking.
 2. Het doel is om een wereldwijd afgestemde aankondiging te doen over een breed media landschap, inclusief het internet.
 3. Onze sterrenfamilie ondersteunen ons in deze fase omvattend en “versterken onze rug”. De door hun meegedeelde “Boodschap aan de mensheid” draagt onze gemeenschappelijke activiteiten.
 4. Indien deze fase door een grote energie en dynamiek wordt gedragen, dan zullen wij de volgende stap met alle zorgvuldigheid en geboden zorgvuldigheid samen gaan.

II  Zwaartepunten van de voorbereiding.

 1. NETWERK

–          Wereldwijd netwerk van sterrenzaden/Lichtbrengers

–          Medewerking en samenwerking

–          Verbinding met de sterrenfamilie

 1. Communicatie

–          Communicatie met sterrenzaad/Lichtbrengers onderling

–          Communicatie van “de boodschap aan de mensheid” aan de bevolking.

 1. EERSTE CONTACT

–          Hoe loopt het eerste contact?

–          Het verder gaan na het eerste contact

 1. DAARNA VOLGENDE STAPPEN

Zwaartepunten van de voorbereiding: NETWERK

De betekenis van deze fase eist nu van ons om ons nog nauwer te verbinden, nog nauwer samen te werken, als eerder. Daarbij is het belangrijk dat alle prachtige talenten en vaardigheden van ieder apart sterrenzaad, van iedere lichtbrenger in te brengen.

Door gezamenlijk te werken ontwikkelen wij een prachtige energie en het omkeren van deze fase. Hoe meer wij onze krachten bundelen, hoe krachtiger wij werken.

Veel lichtbrengers werken nog terug-getrokken, deels zelfs alleen en verbreden zo hun Licht. In deze fase kunnen wij nu samen met andere sterrenzaden en lichtbrengers werken, nog sterker licht geven, en dus zo, zoals St.Germain me enige dagen geleden mededeelde:  “Licht eilanden” maken.

In de Duitse Facebook-groep zijn al een paar leden begonnen om zich regionaal bij elkaar te verzamelen. Een prachtige aanstoot!

In deze groepen kunnen wij elkaar ondersteunen, en verder zelfs de contacten met onze sterrenfamilie intensiveren.

Daarvoor komt er nog een aparte update.

Een vraag die velen stellen is:

Hoe kan ik actief meedoen in de voorbereidingen?

Er zijn veelvoudige mogelijkheden om mee te werken. Indien jullie je in de volgende voorbeelden terugvinden (in de loop van de tijd zullen die verbreed worden.) dan zal ik me blij maken met een korte feedback in de Facebook groep: “Cosmic Society”- de voorbereiding” of per e-mail: alfred@cosmic-society.net

NETWERK

Al degenen die actief als aanspreek-partner en coördinerend willen meewerken, krijgen op hun wens een eigen e-mail address (=  je naam@cosmic-society.net”)

Taal:  “Deutsch”

–          Verzorgen van de Duitse Facebook-groep als administrator.

–          Coördinatie van regionale groepen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland

–          (Wie is waar? Welke groep doet wat? Enz.)

–          Vervaardigen van contacten met andere groepen, organisaties, organisatoren van uitvoeringen met betrekking op algemene mogelijkheden van activiteiten ter voorbereiding.

–          Ondersteuning bij het maken en verzorgen van website inhouden.

Taal “Engels” en andere talen.

–          Verzorging van een vreemde taal van de Facebook groep als administratie en aanspreek partner voor overeenkomstige internationale leden. Elke taal is welkom, Engels is een eerste stap van groot belang, omdat de eerste aanvragen voor medewerking al zijn binnengekomen.

–          Vertalen van Duitse teksten (zoals bijvoorbeeld dit document) in een andere taal en soms omgekeerd.

–          Het maken van contacten met andere groepen, organisaties en gezamenlijke mogelijkheden van activiteiten ter voorbereiding.

–          Ondersteuning bij het maken en verzorgen van vreemde talen versies van de website.

COMMUNICATIE

–          In een latere fase zal het belangrijk zijn, om wetenschappers, journalisten en andere opinie-bouwers op het Eerste contact te wijzen en ze voor een individueel contact te winnen.

–          Sterrenzaden, bijvoorbeeld Lichtbrengers kennen mogelijk in hun bekende omgeving of in hun privé contacten mensen die tot die boven genoemde groep behoren en die open staan voor een dergelijk contact.

We zullen voor deze geïnteresseerde mensen informatie maken die ze overeenkomstig kunnen afhalen en waarbij details worden doorgegeven.

Hoe meer mensen zich hiervoor openen, des te krachtiger ontvouwt zich deze fase. Hierbij zal op een later tijdpunt een verdiepende communicatie aan jullie worden gegeven.

–          Voor de communicatie tekent zich af, dat wij een ondersteuning zullen hebben per video. Wie interesse heeft, bijvoorbeeld voor teksten om van een vertoning te spreken – in het Duits en in andere talen – is hartelijk welkom. Misschien heeft iemand nog ervaring om iets dergelijks te hebben gemaakt.

EERSTE CONTACT

–          Ook hierover wordt aparte informatie gegeven. We zullen aan dit punt bijzondere opmerkzaamheid geven.

–          Als iemand hierbij ondersteuning wil geven, dat sterrenzaad en Lichtbrengers binnen de sterrenzaad teams, bijv. de groepen leden, die zelf een telepathische contact met onze sterrenfamilies maken, dan meld je graag bij mij. Ook ik ben daar graag bij!

Tot zover voor de eerste Update!

In diepe liefde    Alfred.

vert. uit het Duits: winnyd@stralendetoekomst.nl