Buitenaardse Beschaving Iarga Ben jij klaar voor een nieuwe samenleving?

Buitenaardse Beschaving Iarga
Ben jij klaar voor een nieuwe samenleving?

Fragmenten uit het boek ‘Buitenaardse beschaving’ (1969)

Dit avontuur overkomt Stefan Denaerde uit Aerdenhout. De auteur stuit bij toeval op een UFO tijdens een tochtje met zijn tjalk  en staat oog in oog met acht buitenaardse wezens, afkomstig van de planeet Larga, gelegen buiten ons zonnestelsel. Zij gunnen hem via computers en filmbeelden een kijkje in hun leefwereld. Denaerde ziet verbijsterd toe hoe een zeer hoog sociaal niveau en verregaande technische kennis het leven bepalen op een planeet met meer dan 5000 inwoners per vierkante kilometer. Er bestaat echter geen hongersnood of armoede. Iedereen heeft een huis en werk.

Nu, meer dan veertig jaar later, rijst dan ook de vraag: wat kunnen wij, anno 2018, leren van deze bijzondere ontmoeting? Kan de kennis van de Jarganen ons helpen met het oplossen van armoede, hongersnood en de huidige economische crisis?

Een hoogstaande beschaving creëer je vanuit drie principes: vrijheid, rechtvaardigheid en efficiëntie.

Hier volgen enige kernpunten uit zijn ervaring die hij in zijn boek ‘Buitenaardse beschaving’ (1969) heeft opgeschreven.

Wie is Stefan Denaerde?

Stefan Denaerde is het pseudoniem van de heer Ad C.M Beers die in 1998 plotseling op 75-jarige leeftijd overlijdt. Hij was een succesvol auto-importeur die met zijn 185 miljoen gulden in de top 100 van rijkste Nederlanders van 1990 voorkomt. Als je hem op een filmpje ziet denk je aan Rinus Michels, qua postuur en manier van praten. In het filmpje, dat over het boek gaat, zegt Ad dat hij 46 jaar is. Overigens heeft hij nog een opmerkelijk boek geschreven: ‘Universele Schepping’ uitgegeven in 1990, dat is een ander verhaal.

Vaart op de Oosterschelde

Het begint allemaal als Stefan met zijn stalen tjalk op de Oosterschelde vaart met zijn vrouw en kind. Eerst merkt hij dat zijn kompas kapot is, daarna hoort hij een hoog geluid en komt zijn boot tot stilstand op een vreemd voertuig. Hij ziet een lichaam voorbij drijven en hij probeert het individu te redden hetgeen hem ook lukt.

Tot zijn schrik merkt hij dat het geen normaal mens is: het heeft een menselijk lichaam met korte benen, een dierlijk gezicht en ogen met ruitvormige pupillen. Hij is nog niet van zijn verbazing bekomen of een soortgenoot uit het voertuig komt naar hem toe, het individu kijkt Stefan zelfbewust en krachtig aan. Nog een individu verschijnt, de twee wezens gaan staan en maken een langzame buiging als begroeting. Ze zijn ongeveer 1.40 meter lang. Ze beginnen te spreken met een harde, mechanisch klinkende staccatostem in het Engels met een vreemde zinsbouw: ‘Can understand you us?’ Na een kort gesprek nodigen ze Stefan uit voor een tweedaagse excursie op hun voertuig. Ze geven hem een blokje metaal mee als souvenir als Stefan zegt dat hij eerst met zijn vrouw en kind wil overleggen.

Het vreemde voertuig blijkt een vliegende schotel te zijn met een diameter van 16 meter. Hoewel zijn vrouw bedenkingen heeft gaat Stefan op de uitnodiging in en zo krijgt het avontuur een vervolg. Als hij het voertuig binnenstapt ziet hij allereerst een ongelooflijk ingewikkelde machinekamer. Hij gaat op een stoel zitten die talloze verstelmogelijkheden heeft. De communicatie verloopt via een vertaalmachine omdat de bouw van hun spraakorganen anders is dan die van de mens op aarde. En dat heeft weer te maken met de lagere luchtdruk op aarde waardoor de stemfrequentie anders is. Via een groot scherm en een stralings-reflector op het hoofd van Stefan gebeurt de kennisoverdracht. Hij hoeft slechts als een ontspannen toeschouwer te zijn, de rest doen zij. Op deze manier ziet hij hun planeet Iarga, tientallen lichtjaren van de aarde verwijderd. Dat het leven daar heel anders is dan op aarde bewijst de mededeling dat een val van twee meter al dodelijk is.

De informatie stroomt met een ontzaglijk grote snelheid naar het brein van Stefan. Hun kosmisch universele economische stelsel formuleren ze als volgt: ‘Het behelst het plan om via behoefte bevrediging de mens te bevrijden van materiële invloeden zodat die geen invloed meer uitoefenen op zijn gedragsmotivering.’ Het toverwoord is daarbij ‘efficiency’. Geld en bezit beschouwen ze als indicaties van een primitief beschavingsniveau. Het gaat om gemeenschappelijk eigendom zonder de hinderlijke inmenging van overheden. Controle ligt aan de uitgavenkant zodat er geen schulden ontstaan. Luxe zaken kunnen gehuurd worden. Alles wordt zo sterk gemaakt dat het duizenden jaren mee kan. Automatisatie is zo geperfectioneerd dat slechts een paar vrijwilligers het ‘werk’ doen. Zo kan het ook.

Energievoorziening

Als het scherm een groot recreatieterrein laat zien is de energievoorziening daarvan interessant. Dit gebeurt via een ondergrondse pijpleiding waardoor water onder hoge druk en temperatuur wordt aangevoerd. Het proces zorgt voor elektriciteitsopwekking die gebruikt wordt voor het pompen van lucht en vloeistoffen, en voor verwarming. Hun doelmatigheid is zo groot dat als hun systemen werden toegepast op Nederland we makkelijk met 300 miljoen mensen konden samenleven.

Onderwijs

Als Stefan via het scherm kijkt naar een school dan valt hem op dat de lessen over de hele planeet hetzelfde zijn en elektronisch gegeven worden. Ze gebruiken een kunstmatige taal die hanteerbaar is voor elektronische geheugensystemen. Tot hun vijftiende jaar leren de kinderen thuis de basisopleiding. Met het stralingssysteem gaat kennisoverdracht zo snel dat de pubers dan al vergeleken met ons op universitair niveau zijn. Daarna volgt specialisatie in onderwijsinstituten. Stefan ziet hoe de studenten vol belangstelling de instructie volgen: sommigen zitten op dikke kussens met hun benen in ondiepe gleuven, anderen liggen op hun buik, zitten op hun knieën of weer anders, er is volkomen vrijheid. De aandacht telt en die is optimaal.

Bijzondere bedden in het ziekenhuis

Het ziekenhuis dat Stefan te zien krijgt is bedoeld voor ernstige gevallen. De patiënten liggen in ventilerende bedden met een constante toevoer van verwarmde gesteriliseerde lucht die onder het bovenlaken weer wordt afgezogen. Via een railstelsel aan het plafond worden de serveerbladen naar de patiënten gedirigeerd. De computer regelt met elektromagnetische trillingen om de pijn te stillen. Op deze manier worden de patiënten ook bewusteloos gehouden bij operaties. De computer geeft het sein tot slapen, de patiënt heeft de vrijheid om niet te slapen want de persoonlijke vrijheid is heilig.

Onbaatzuchtige filosofie

Uitgangspunt is de vrijheid die afwezigheid van dwang inhoudt. Vrijheid ontstaat uit rechtvaardigheid en doelmatigheid. Het normbesef wordt gedomineerd door het begrip: onzelfzuchtigheid. Een zelfzuchtig mens kan immers geen offers voor anderen brengen. Een onzelfzuchtig mens is gelukkig, hij heeft vrede met de zin van het bestaan en met zichzelf. Creativiteit leidt tot geluk. Materiële creativiteit heeft het gevaar dat er een ongezonde competitie ontstaat. Bezit en macht gaan over in hebzucht en geldingsdrang. Immateriële creativiteit geeft een blijvende gelukservaring. Deze onzelfzuchtige liefde uit zich in behulpzaamheid, medeleven, medelijden, belangstelling, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, waardering en bewondering.

Het draagveld van de Omni-creativiteit

Materie zien zij als samengebalde massa (gewichts)energie. Het is een transformatie van de immateriële (gewichtsloze) energie uit het kosmisch stralingsveld. Het draagveld of krachtenveld creëert de natuurkundige wetten waaraan alle materie gehoorzaamt. Daardoor kan transformatie of materialisatie plaatsvinden. Zo’n draagveld wordt door de Omni-creativiteit of de scheppende kracht van het universum uitgezonden. Dit draagveld houdt alle atomen op zijn plaats en zorgt voor de massa-traagheidswetten die het universum ordenen. Vergelijk het met de radio. Het draagveld is de draaggolf (basisfrequentie). De draaggolf dient tot de overdracht van creatieve impulsen (woord, muziek). Zonder draaggolf geen muziek, zonder draagveld geen materie.

Het unieke van de mens

Een computer kan logisch (materieel) denken. Hij kan zelfs materieel creëren. Intelligentie is materiële creativiteit. Elke stoffelijke levensvorm vecht voor eigen bestaan en is daardoor zelfzuchtig. In de mens is echter een super-ontvangapparaat geconstrueerd waarmee het de immateriële modulatie van het kosmisch draagveld kan ontvangen. Een direct contact tussen de Omni-creativiteit en de mens is mogelijk voor de mens van goede wil en levert een onzelfzuchtig denk- en gevoelsleven op. Stefan is er even stil van.

Afscheid

Als de twee dagen zijn verstreken is het tijd voor het afscheid. Stefan moet beloven dat hij het filmrolletje zal vernietigen, immers geen enkele poging tot bewijsvoering is toegestaan. Als Stefan dat belooft gaat het achttal in een halve cirkel staan. Hij bespeurt voor het eerst een emotionele reactie op hun doorgaans ondoorgrondelijke gezichten. Het achttal maakt een plechtige buiging waarbij ze een hand op hun voorhoofd leggen. Stefan groet op dezelfde manier terug. Het gezin wacht verder op de boot af op wat komen zal. Stefan gooit het filmrolletje in de zee. Daarna zien ze het ruimteschip naar de oppervlakte komen en langzaam wegvaren. Dan een schitterend kleurenspektakel gevolgd door geluid en stoomwolken waaruit een gigantische discus opstijgt, omgeven door een vurig oranje-rode gaswolk. Spiraalvormig verdwijnt het in de verte.

Wat een belevenis!