Profetieën en voorspellingen van Billy Meier: Waarschuwing voor alle regeringen van Europa!

Profetieën en voorspellingen van Billy Meier:
Waarschuwing voor alle regeringen van Europa!

Het jaar is 1958 en Billy Meier, de man die in contact staat met de buitenaardsen Sfath en Asket, stuurt een waarschuwing naar de leiders van Europa.

Hier de introductie en de waarschuwing van Billy uit 1958.

Tientallen jaren na het versturen van een waarschuwing naar de regeringsleiders van Europa, schreef Billy Meier op 4 september 2005 een soort evaluatie. Deze volgt hierna en daaronder de waarschuwing zoals hij die in 1958 verstuurde:

(4 september 2005)

Waarschuwing voor alle regeringen van Europa!

Profetieën en voorspellingen

door Eduard A. Meier

Verklaring

De voorspellingen werden reeds geschreven in 1958 en deze zijn samengesteld uit onthullingen van de buitenaardsen Sfath en Asket, waarbij de brief van 25 augustus werd verstuurd als een “Waarschuwing aan alle regeringen van Europa”.

Er is nooit een antwoord op gekomen omdat al deze regeringen zich hullen in diepe stilte. Daarnaast hebben ze de waarschuwing niet ter harte genomen en de benodigde voorbereidingen getroffen om de voorspelde rampen af te wenden, het kwaad en verwoesting en dus, zoals de tijd heeft geleerd, hebben deze aangekondigde rampen zonder uitzondering plaatsgevonden.

Het resultaat: de onverantwoordelijke overheden hebben noch geluisterd naar de stemmen van de profeten, noch hebben zij de moeite genomen om de bevolking tegen rampen te beschermen. En inderdaad, zelfs niet toen het hen helder en duidelijk werd voorspeld wat de toekomst zou brengen. Dit is zoals het al sinds mensenheugenis is geweest.

Er wordt niet geluisterd naar profeten en hun waarschuwingen omtrent de toekomst; het wordt simpelweg in de wind geslagen. Inderdaad, ten koste en ten nadele van de bevolking, die als een gevolg van ontbrekende en doortastende maatregelen, materiële schade hebben en zullen ondervinden. Wiens levens in gevaar zijn geweest omdat de onverantwoordelijke regeringen, die werden gewaarschuwd en het weten, alleen op autocratische manier hun eigen leven en bezittingen hebben beschermd. Hierbij wordt de volledige veiligheid en bescherming van de bevolking duidelijk genoeg als triviaal en onbelangrijk gezien.

De “profetieën en voorspellingen” zijn ontstaan als resultaat van een aantal berekeningen en het vooruitkijken alsmede uit de verklaringen van de Plejadiër Sfath en van Asket die uit het DAL universum komt. De 162 verzen werden geschreven op 24 augustus 1958 en gestuurd naar Karl en Anny Veit van de Duitse Ufologische onderzoeksgroep DUIST in Wiesbaden, Duitsland, om gepubliceerd te worden in hun “Ufo Nieuws”.

Dit geeft nog steeds een vervelend gevoel omdat beiden zich hulden in stilzwijgen en het niet nodig vonden om hun lezers te informeren over de profetieën en voorspellingen. Zoals ik gehoord heb van Asket, hebben zowel Karl als Anny Veit de “profetieën en voorspellingen” ontvangen, in zijn geheel doorgelezen en vervolgens vernietigd omdat ze niet pasten in hun sektarisch concept.

Dit gebeurde omdat er onplezierige feiten met betrekking tot religies en sektes werden genoemd in de “profetieën en voorspellingen”. Het gevolg was dat het nooit door Karl en Anny Veit overwogen is om deze te publiceren omdat beiden teveel in een hokjesgeest dachten en het hele ding tegen hun sektarische geloof indruiste. Dus, het vernietigen van de volledige 162 verzen en het verborgen houden voor hun aanhangers en lezers van “Ufo Nieuws” zijn duidelijke voorbeelden van het onverantwoordelijk gedrag van Karl en Anny Veit.

Ik moet toegeven dat rond 1958 bepaalde woorden of uitdrukkingen nog niet bekend waren bij de aardbewoners, maar deze werden mij doorgegeven door de Plejadiër Sfath en door de buitenaardse Asket en daarom werden ze door mij al gebruikt in mijn profetieën en voorspellingen.

Hinterschmidtruti, September 4th, 2005

Billy

Eduard A. Meier  Utikon Zwitzerland  25 Augustus, 1958

Uitikon Castle

Uitikon Zwitzerland

Aan alle Regeringen van Europa

Waarschuwing aan alle regeringen van Europa!

Een absoluut betrouwbare bron geeft voorspellingen voor de toekomst van Europa en de hele wereld en deze hebben niets te maken met profetieën want het is een vooruitziende blik in de werkelijke toekomst en waaruit het volgende voortkomt:

Over enkele jaren zullen de klimaatcondities in Europa en de wereld zo drastisch worden veranderd door toedoen van de mensheid, dat er allerlei variëteiten van extreem stormachtig weer zullen verschijnen. Dit zal resulteren in monstrueuze materiële schade aan land, huizen en andere gebouwen, bergen, spoorlijnen, sloten, rivieren en meren.

Er kunnen veel levens verloren gaan als gevolg van de veranderingen en stormen die door de klimaatverandering zullen worden veroorzaakt. Dit omdat al in de volgende decennia de temperatuur snel zal stijgen waardoor het klimaat zal veranderen wat zal zorgen voor enorme sneeuwval, hagel, enorme hoeveelheden regen, taifoens, tornado’s, orkanen en andere stormen, maar ook droogte, onweersbuien en bosbranden in onvoorstelbaar grote aantallen. Dit zal over Europa en de hele wereld razen en enorme schade veroorzaken.

Kabbelende beekjes zullen kolkende rivieren worden, rivieren worden wilde woeste stromen waarbij het water zal doorbreken bij iedere dijk en voor geweldige grondverzakkingen zal zorgen waardoor het land verwoest wordt en veel bezittingen verloren zullen gaan, alsmede de broodwinning van velen omdat men te dicht bij oevers en op laag gelegen plekken heeft gebouwd.

Al vrij spoedig zullen er heftige vulkaanuitbarstingen plaatsvinden, maar ook monstrueus extreme aard- en zeebevingen zullen tot ver in het Derde Millennium (2000-3000) voortduren. Ze zullen erger worden en talloze mensenlevens eisen. In het begin zal het in kleine beetjes gebeuren, maar in de loop van de volgende decennia zal het stijgen en tegen het eind van de twintigste eeuw zal het allemaal al heel duidelijk merkbaar zijn.

Maar, dat zal niet het einde zijn, want als het nieuwe Millennium begint zal de natuur zich nog veel heftiger gedragen, nog veel wilder reageren op de vernietigende waanzin van de mensen en het zal zo erg worden dat men terug zal denken aan de rampen uit de oertijd.

Als men de komende gebeurtenissen gaat bekijken en analyseren dan volgt daaruit dat de rampen en chaos voor een groot deel te wijten zijn aan de mens zelf, alhoewel pathologisch domme en onverantwoordelijke betweters en wetenschappers het tegenovergestelde zullen beweren.

Overbevolking is de fundamentele factor achter alle ellende die wordt veroorzaakt door opwarming van het klimaat en de vernietiging van de omgeving. Ook andere problemen zoals open prostitutie en criminaliteit alsmede een asielzoekers probleem en Neo Nazi groeperingen zullen zich verspreiden en voor grote problemen zorgen. Er zullen drastische en harde maatregelen genomen dienen te worden tegen deze problemen.

Datzelfde geldt voor de werelddominantie van verslavende handelingen van Amerika, het land dat oorlogen over de hele wereld zal veroorzaken, zal zelf oorlogen voeren en andere landen in een staat van chaos en geweld storten en de identiteit van dat land, haar religie en haar politiek uitroeien.

En omdat de wereldbevolking razendsnel groeit zullen zij (de mensen) gedwongen worden om meer en meer de omgeving te gebruiken en te vernietigen om te kunnen voldoen aan de alsmaar groeiende vraag naar dingen. Deze vraag zal nog verder groeien naarmate het aantal mensen toeneemt, waarbij de druk op de natuur en de hele omgeving steeds groter wordt en dit alles heeft ook een vernietigende uitwerking op het klimaat.

De planeet zelf zal gemarteld worden wanneer atoombommen en andere explosieven het evenwicht op aarde zullen verstoren en voor aardbevingen zullen zorgen. Grote oppervlaktes water, de natuur, de atmosfeer en de nabije ruimte zullen vervuild worden. De oerbossen zullen door hebzuchtige worden vernietigd en uitgeroeid om maar winst te maken en de natuurlijke middelen van de aarde zullen op een onverantwoordelijke manier worden geëxploiteerd.

De volgorde waarin de toekomstige problemen moeten worden aangepakt:

De waanzin van de overbevolking en de resulterende klimaatverandering en vernietiging, de chaos en de rampen moet worden gestopt en natuurlijke waterwegen en moerassen moeten worden hersteld, omdat alleen op die manier het ergste kan worden vermeden. Verder moet de wereldbevolking teruggedrongen worden door een wereldwijde geboortebeperking omdat alleen hierdoor de overexploitatie en de daaropvolgende vernietiging van het aardoppervlak kan worden voorkomen en de natuur eindelijk de kans krijgt om dingen weer te herstellen.
Er is al veel gebeurd waardoor de profetieën zullen (blijven) uitkomen en daarom is het nodig om stappen te nemen om dit te voorkomen. De vervuiling van de omgeving door alle fossiele brandstoffen en andere luchtvervuiling moet dringend worden stopgezet. Ook is het belangrijk dat nieuwbouw zoals huizen en fabrieken niet worden gebouwd in gebieden die gevaar lopen door lawines en overstromingen.

De natuur moet de moerasgebieden en dergelijke terugkrijgen om te fungeren als een natuurlijk opvanggebied voor overtollig water. Er zou geen toestemming meer gegeven moeten worden voor het bouwen van huizen bij waterwegen of aan de randen van de meren of in gebieden die bedreigd worden door landverschuivingen of water. Daarom moeten er heel dringend maatregelen worden genomen voor ondermeer stromen, rivieren, meren, wegen, woongebieden, overhangende rotsen en bergen, die gebieden die gevaar lopen voor overstromingen en landverschuivingen en waar veel schade kan worden veroorzaakt.

Er moeten proportioneel grote en zware verdedigingsbouwwerken worden gemaakt om de huizen, straten, doorgaande wegen en spoorwegen te beschermen tegen het water, aardbevingen en landverschuivingen. Dit is wat er op veel plaatsen nodig is omdat veel van de voorspelde chaos en rampen, helaas, al niet meer te vermijden zijn en de tijd vliegt waardoor er snel wat moet gebeuren.

Dus, er moet actie worden ondernomen en het is uw verantwoordelijkheid want u maakt deel uit van de regering en u weet wat de toekomst gaat brengen voor Europa en de hele wereld. Handel nu, voordat het te laat is en geef deze waarschuwing en voorspelling door aan uw opvolgers omdat zij, net als u, de plicht hebben om te handelen in de context van wat nodig is zodat het land en alles wat daar op leeft alsmede het vege lijf en de aardse bezittingen van mensen, beschermd en bewaard kunnen blijven.

Eduard A. Meier.

Bron:  They Fly

In de opvolgende delen volgen zijn voorspellingen.