Profetieën en voorspellingen van Billy Meier 101 t/m 127

Profetieën en voorspellingen van Billy Meier
101 t/m 127

Het jaar is 1958 en Billy Meier, de man die in contact staat met de Buitenaardsen Sfath en Asket, stuurt een waarschuwing naar de leiders van Europa.

Dit is deel 6 van Billy Meier en deel 5 van de profetieën en voorspellingen uit 1958.

100) Ook wanneer de natuur zichzelf zal verdedigen tegen de menselijke waanzin van planetaire vernietiging, zal de aarde nog meer braak en minder vruchtbaar worden. Door de schuld van de mensen zal de lucht branden omdat de ozonlaag langzaam vernietigd zal worden.

101) Door de mensheid zal het water op aarde in toenemende mate veranderen in stinkende moerassen en het leven zal langzaam verdwijnen terwijl de rijkdommen van de aarde volledig uitgeput zullen raken. Hierdoor worden goederen schaars en de haat die mensen voor elkaar voelen zal groter worden want iedereen wil hebben wat zijn buurman heeft.

102) De mens zal een gevangene worden van zijn bewustzijn en de rede en begrip van zijn medemens omdat hij dronken zal worden door religieus en sektarisch geloof. Waarbij hij niet zal zien dat hij steeds meer bedrogen wordt door deze religies en sektes en verder verwijderd van de werkelijke waarheid van de Schepping en haar wetten en voorschriften. Als resultaat daarvan zal hij onwerkelijke religieuze en sektarische beelden en reflecties najagen wat hem zal weerhouden van de waarheid en hem een gewillig schaap zal maken van de slechteriken.

103) De religies en sektes zullen zich als kwade vleesetende dieren op de mens storten en hem werpen in het diepste ravijn van misleiding en onwetendheid. Om dit nog beter te kunnen doen, zullen ze mensen tegen elkaar opzetten zodat ze ze in hun klauwen kapot kunnen scheuren en hen de waarheid onthouden.

104) Zoals het tot nu toe geweest is, zullen de religies en sektes via hun vertegenwoordigers en goeroes nog lange tijd regeren en de onschuldige en de wat kennis betreft onwetende mens, commanderen. Toch in de wat verdere toekomst, zal hun invloed voor wat betreft het preken van onzin en misleiding en het tot slaven maken van mensen, minder worden. De tijd zal komen dat ze hun gezichten zullen verbergen en hun naam geheimhouden omdat ze anders het slachtoffer zullen worden van de woede van de mensen die ze al die tijd misleid hebben.

105) Toch is het zo dat in feite iedere gelovige een slaaf is van religies en sektes, alhoewel ieder afzonderlijk abusievelijk denkt dat hij een vrij mens is. Dat zal veranderen want de tijd zal komen wanneer niemand, of bijna niemand, nog zal deelnemen aan samenkomsten met goeroes, de meesters, de uitverkorenen, de verlichten, de pastoren, pausen en priester en dergelijke. Veel mensen zullen wijzen worden en zich afzetten tegen religies en sektes om de duizenden jaren oude leugens te overwinnen.

106) De overbevolking zal onophoudelijk voortzetten vanwege de onredelijkheid van de mensen en spoedig zullen ze net zo talrijk zijn op aarde als de mieren. Als ze een schop krijgen zullen ze overstuur en als kippen zonder kop heen en weer rennen waardoor ze alle controle over zichzelf verliezen en velen zullen geplet worden wanneer ze hulpeloos in de massa’s zinken.

107) In de toekomst zullen de religies en sektes zich vermengen net zoals de mensheid die door het vermengen van mensen van hun eigen bevolking en andere rassen een multicultureel land zullen maken.

108) Over de hele wereld zal men meer en meer hypocriete geluiden horen terwijl de leugenachtige sektarische machtigen in het land geniepig mensen zullen opstoken tot oorlogen en deze ook daadwerkelijk laten uitbreken. Op iedere plaats zullen families en buren voor elkaar een hel op aarde voorbereiden door het uitvechten van bloedige vetes van mensen en stammen die elkaars vijanden zullen zijn.

109) De mens is al langere tijd het gevoel voor de natuur kwijt en dat zal nog veel erger worden omdat hij in zijn hoogmoed denkt dat hij regeert over leven en dood.

110) In de komende tijd zullen mensen steeds minder tevreden zijn over hun eigen lichaam en dus zullen ze allerlei operaties op zichzelf laten uitvoeren omdat ze denken dat er dan beter geproportioneerd en mooier uit zien, terwijl deze hele business hun gezondheid zal beschadigen en niet zelden tot verminkingen of zefs de dood zal leiden.

111) Er zal niet langer enige samenhang in gezinnen te vinden zijn en de gezinsleden zullen zichzelf meer en meer door de wind laten verstrooien.

112) Door schoonheidsbehandelingen en -middelen zullen mensen afglijden naar een ‘vroeg oud’ uiterlijke verschijning en ze zullen op jongere leeftijd rimpels krijgen en wit haar net zoals oude mensen. Omdat de middelen die ze gebruikt hebben de huid zullen beschadigen op dezelfde manier als dat gebeurt met de nog gevaarlijker en steeds heter wordende zonnestralen.

113) In de komende tijden zullen mensen zonder leiderschap of richting zonder onderbreking door hun leven zwerven vanwege gebrek aan voldoende liefde en warmhartige gevoelens. De relaties tussen mensen onderling via hun bewustzijn, gedachten, gevoel evenals hun fysieke contact zullen geremd worden, waardoor er velen ziek zullen worden en zullen lijden aan burnout. Het al niet zelden leiden tot zelfmoord omdat er geen hulp meer beschikbaar is voor deze mensen.

114) In de loop van de tijd zullen veel mensen de religie en sektes afzweren ondanks dat ze nog steeds niet de waarheid vinden voor wat betreft de Schepping, haar wetten en voorschriften. Ze willen hun eigen leven besturen zoals je een paard berijdt hoewel ze daarvoor de nodige kennis en ervaring ontberen.

115) Nu al staat de Aardmens voor de deur om te bepalen of het nageslacht in het lichaam van de vouw mannelijk of vrouwelijk zal zijn, waardoor er uiteraard, als uiteindelijk resultaat, uit zal komen dat al aan de basis het geslacht van de nakomeling zal worden bepaald in een reageerbuis. Daar waar de vrouwelijke eicel zal worden bevrucht met het zaad en dan vervolgens in de baarmoeder worden geplaatst, terwijl alle ongewenste leven gedood zal worden.

116) De mens zal zichzelf steeds meer opwerpen als de Schepper. In het bijzonder de machtigen die naar believen alle land en aardse bezittingen zullen wegkapen, terwijl de gewone burger te arm en te zwak is en zal worden behandeld als het laagste vee. Waarbij de huizen voor de gewone mensen gevangenissen zullen zijn waar ze hun tijd doorbrengen uit angst voor de machtigen. De haat in de mensen zal zich oncontroleerbaar ontvouwen.

117) De haat in mensen zal een geheime orde van vernietiging creëren die donker in de mensen zal woeden en die een kwaad vergif zal verwekken. Het effect zal zijn dat de autoriteiten bestreden moeten worden en dat, tegelijkertijd, de mens geld en rijkdom voor zichzelf moet vergaren en controle over de aarde. Toch, uiteindelijk zullen de zwakken luisteren naar de regels van de machtigen, waarbij het echter zo zal zijn dat er in het geheim wetten zullen worden aangenomen waardoor het vergif gericht zal worden tegen de religies en de sektes. De doornen van haat zullen zich tegen hen verspreiden zodat er voldoende ruimte wordt geschapen voor de werkelijke waarheid.

118) Het zal zo worden dat mensen inactief zullen worden en rondlopen rond met een lege blik in de ogen, niet wetend waarheen te gaan. Omdat wanneer de religies en de sektes verdwijnen er geen cultplaatsen, cultpredikers of sekteleiders meer zijn die hen naar waanzin en verwarring kunnen leiden. Daarom zullen ze in eerste instantie geen doel hebben en zijn zoals een ontkiemende plant die nog geen wortel kan schieten. Als gevolg daarvan zullen de mensen rondzwerven zonder hoop, wanhopig, nederig en zinloos op zoek zijn naar houvast, die ze pas zullen vinden als ze de scheppingswaarheid zullen toepassen en zich zullen houden aan de wetten van de schepping en haar voorschriften. Maar eerst zullen ze haat voelen en met elkaar vechten en een hekel hebben aan hun leven voordat ze de weg naar de waarheid zullen vinden.

119) Wanneer het Derde Millennium aanbreekt zullen er veel ziektes zijn en er zullen plagen heersen, veel van het water zal opdrogen en nog verder uitdrogen waarbij ander water brak, vergiftigd of heel zeldzaam zal worden. Hierdoor zal het bestaan van veel mensen bedreigd worden, terwijl er een moeizaam traject zal volgen van het opnieuw creëren van veel van wat ze zelf hebben vernietigd. Ze zullen middelen besteden om te verdedigen wat er nog is omdat mensen die wat verder denken zullen beseffen dat datgene wat kwaadwillig aan de natuur is onttrokken, teruggegeven zal moeten worden.

120) Echter, het Derde Millennium zal ook de tijd worden waarbij mensen bang zullen zijn voor de toekomst omdat de politieke, militaire en economische situatie heel erg zorgelijk zal zijn. De nationale machten van Amerika en Israël zullen beiden dreigen met oorlog en vernietiging, evenals opstandige terroristen over de hele wereld. Daaraan toegevoegd de natuur, die door de mens zo vreselijk is geplunderd, verkracht en ontheiligd. Zij zal terugslaan met gewelddadige zeebevingen en aardbevingen en met monsterlijke regen- en oerstormen.

121) De aarde zal, door de schuld van de mens, door haar overbevolking en de daarbij behorende monsterlijke eisen en door het vijandig gedrag van de mens tegen de natuur en haar vernietiging, alsmede door het plunderen van haar rijkdommen, zichzelf verheffen tegen de mens. De aarde met oerkrachten doen beven en mensen de dood in sleuren met honderdduizenden tegelijk, waarbij hele landen zullen worden vernietigd.

122) De aarde zal wraak nemen op de mensheid voor haar gedrag, omdat ze niet geluisterd heeft naar de profetieën en voorspellingen van de wijzen die waarschuwden voor dit kwaad. Als een gevolg daarvan zal de mens de kwade bedreigingen van de natuur moeten accepteren en rekening houden met gewelddadige vernietiging. Vanaf dan en ver tot in het Derde Millennium zullen dorpen bedolven worden onder modderstromen en ook sneeuw en ijslawines. Terwijl op andere plaatsen afgronden zullen openen in de grond waarbij alles wordt vernietigd en mensen in de afgrond worden meegesleurd en nooit meer de oppervlaktes zullen bereiken.

123) Toch zal de mens koppig blijven en niet luisteren naar de woorden, adviezen en waarschuwingen van de profeten en de wijzen. Dat zal gewroken worden daar gewelddadige branden en grote wouden vernietigen. Evenals dorpen en steden en dit zal vele mensenlevens eisen, omdat de vuurzeeën een oerkracht zullen hebben die mensen uit hun geboorteplaatsen verdrijven. Ze zullen vervolgens ten prooi vallen aan gewetenloze plunderaars. Ook zullen dorpen en steden worden verlaten vanwege de zee- en aardbevingen en stormen.

124) door de schuld van de mens zullen chloorfluorkoolwaterstoffen door de atmosfeer stromen, de aarde zal branden en goedaardige en kwaadaardige huidkanker zal toenemen en veel levens eisen. Alles door de onnadenkendheid van de mens. Het merendeel van de ozonlaag die de mensen beschermt tegen de straling van de zon, zal vernietigd worden waarbij de atmosfeer zal lijken op een gordijn vol met gaten. Het sterke brandende licht van de zon zal de huid en de ogen doen verbranden waardoor veel mensen permanent blind zullen worden.

125) Maar de vrees van de mensen zal te laat komen want tegen het begin van het nieuwe Millennium zal er al teveel vernietigd en verdwenen zijn waardoor er steeds meer woestijnen op aarde zullen ontstaan. De kracht van het zondvloedachtige water zal meer gewelddadig worden en zal alles binnen haar bereik kapot scheuren en voor grote overstromingen zorgen.

126) Door het leegkappen van de regenwouden zal het zuurstofniveau in de lucht al voor het begin van het Derde Millennium en nog ver daarna ongemerkt dalen en dit zal een gevolg hebben voor de gezondheid van mens en dier. Tegelijkertijd zal de vervuiling van de omgeving en de lucht zodanige vormen aangenomen hebben dat mensen er ziek van zullen worden en de zwakken onder hen zullen bezwijken.

127) In het Derde Millennium zal de tijd komen wanneer grote delen van het continent zullen verdwijnen en mensen moeten vluchten naar de bergen. Toch zullen de implicaties van deze rampen voor de mens van korte duur zijn want men vergeet snel en men zal spoedig beginnen met pogingen om alles te herbouwen. Ze creëren al een fantasiewereld door films en televisie en later door het wereldwijde net van computers en elektronica waardoor ze zichzelf voor de gek houden en dingen zien die niet bestaan. Ze zijn dusdanig visueel ingesteld dat hun gevoel voor de werkelijkheid verdwijnt en ze niet langer onderscheid kunnen maken tussen waarheid en fictie. Ze verliezen zichzelf steeds meer in het doolhof van het leven terwijl zij die commerciële sprookjes fabriceren, net als de religies en de sektes, het gemakkelijk zullen hebben met de gelovigen die ze op iedere mogelijke manier zullen misleiden. De eenvoudige mensen zullen veranderen in jankende honden.

Bron: They Fly

Wordt vervolgd…..