Billy Meier: Een waarschuwing aan alle regeringen van Europa uit openbaringen van de buitenaardsen Sfath en Asket

Billy Meier:
Een waarschuwing aan alle regeringen van Europa uit openbaringen van de buitenaardsen Sfath en Asket

Verklaring:

De inhoud van deze brief was al geschreven in 1958, opgebouwd uit openbaringen van de buitenaardsen Sfath en Asket, waarmee de brief van 25 augustus 1958 werd verzonden als een “waarschuwing voor alle regeringen van Europa!”.

Er werd nooit een antwoord ontvangen, omdat al deze regeringen zich in diepe stilte omgaven, naast het feit dat ze geen acht sloegen op de waarschuwing of enige noodzakelijke zagen voorzorgsmaatregelen te nemen voor de voorspelde rampen, om het kwaad en de vernietiging te voorkomen. Die, zoals de tussenliggende tijd heeft aangetoond, zonder uitzondering toesloeg als aangekondigde catastrofes.

Resultaat: de onverantwoordelijke regeringen luisteren niet naar de stemmen van de profeten, noch doen ze de moeite om de mensen te beschermen tegen rampen, en zelfs niet als voor hen klip en klaar is geprofeteerd, wat de toekomst zal brengen. Zoals het sinds onheuglijke tijden is, zal op de aankondigers geen acht geslagen worden en zullen hun waarschuwingen voor toekomstige gebeurtenissen eenvoudig tegen de wind in worden geworpen, en wel ten koste van en ten nadele van de mensen, die als gevolg van de ontbrekende en gezaghebbende maatregelen, schade zullen lijden en hun wereldse bezittingen zullen vernietigen, en wiens lichamen en levens zelfs in gevaar worden gebracht, omdat de onverantwoordelijke regeringen die werden gewaarschuwd en zich hiervan bewust zijn, autocratisch alleen hun eigen leven en wereldse bezittingen beschermen, en de hele veiligheid en bescherming van de mensen heel duidelijk wordt beschouwd als triviaal en onnodig.

De ‘profetieën en voorspellingen’ zijn voortgekomen uit de resultaten van enkele berekeningen en door vooruit te kijken, evenals uit uitspraken van de Plejaren Sfath, en uit Asket die uit het DAL-universum komen. Deze 162 verzen werden genoteerd op 24 augustus 1958 en verzonden naar Karl und Anny Veit, van “DUIST”, respectievelijk “Duitse Ufologische studiegemeenschap”, in Wiesbaden, Duitsland om te publiceren in hun “UFO-nieuws”. Er blijft nog steeds een resonantie over omdat ‘DUIST’, respectievelijk K. en A. Veit, zich in stilte omhullen en het niet eens nodig vonden om hun lezers te informeren over de profetieën en voorspellingen.

Zoals de buitenaardse Asket uitlegde, ontvingen beide Veits de ‘Profetieën en Voorspellingen’ en lazen het in zijn geheel, maar vernietigden het daarna omdat het in zijn geheel niet paste in hun sektarische concepten. Dit gebeurde omdat onplezierige feiten met betrekking tot religies en sekten werden genoemd in de uitleg van de “Profetieën en voorspellingen”, vervolgens werd het nooit door Karl en Anny Veit beschouwd voor publicatie, omdat beiden te diep neigden naar sektarisme en het hele ding ging tegen hun sektarische geloof. Dus de daad van de vernietiging van de 162 verzen, en een verhulling van hetzelfde van de Veit-aanhangers en de lezers van “UFO-Nieuws”, waren de meest voor de hand liggende voorbeelden van de onverantwoordelijkheid van de Veit.

Maar om te zeggen is dat bepaalde woorden, respectievelijk termen, vanaf ongeveer 1958 nog niet bij de Aardse mensen waren, respectievelijk, nog niet in het gewone spraakgebruik, maar deze werden genoemd door de Plejaren Sfath en door de buitenaardse, Asket, dus al bij die tijd werden ze door mij gebruikt in mijn schrijven.

Hinterschmidtruti, 4 september 2005

Billy

Eduard A. Meier Utikon Switzerland the 25th of August, 1958

Uitikon Castle

Uitikon Switzerland

Aan al de regeringen van Europa.

Waarschuwing voor alle regeringen van Europa.

Een absoluut betrouwbare bron geeft voorspellingen voor de toekomst van Europa en de hele wereld en deze hebben niets te maken met profetieën want het is een vooruitziende blik in de werkelijke toekomst en waaruit het volgende voortkomt:

Over enkele jaren zullen de klimaatcondities in Europa en de wereld zo drastisch worden veranderd door toedoen van de mensheid, dat er allerlei variëteiten van extreem stormachtig weer zullen verschijnen. Dit zal resulteren in monstrueuze materiële schade aan land, huizen en andere gebouwen, bergen, spoorlijnen, sloten, rivieren en meren.

Er kunnen veel levens verloren gaan als gevolg van de veranderingen en stormen die door de klimaatverandering zullen worden veroorzaakt. Dit omdat al in de volgende decennia de temperatuur snel zal stijgen waardoor het klimaat zal veranderen wat zal zorgen voor enorme sneeuwval, hagel, enorme hoeveelheden regen, taifoens, tornado’s, orkanen en andere stormen, maar ook droogte, onweersbuien en bosbranden in onvoorstelbaar grote aantallen. Dit zal over Europa en de hele wereld razen en enorme schade veroorzaken.

Kabbelende beekjes zullen kolkende rivieren worden, rivieren worden wilde woeste stromen waarbij het water zal doorbreken bij iedere dijk en voor geweldige grondverzakkingen zal zorgen waardoor het land verwoest wordt en veel bezittingen verloren zullen gaan, alsmede de broodwinning van velen omdat men te dicht bij oevers en op laag gelegen plekken heeft gebouwd.

Al vrij spoedig zullen er heftige vulkaanuitbarstingen plaatsvinden, maar ook monstrueus extreme aard- en zeebevingen zullen tot ver in het Derde Millennium (2000-3000) voortduren.

Ze zullen erger worden en talloze mensenlevens eisen. In het begin zal het in kleine beetjes gebeuren, maar in de loop van de volgende decennia zal het stijgen en tegen het eind van de twintigste eeuw zal het allemaal al heel duidelijk merkbaar zijn.

Maar, dat zal niet het einde zijn, want als het nieuwe Millennium begint zal de natuur zich nog veel heftiger gedragen, nog veel wilder reageren op de vernietigende waanzin van de mensen en het zal zo erg worden dat men terug zal denken aan de rampen uit de oertijd.

Als men de komende gebeurtenissen gaat bekijken en analyseren dan volgt daaruit dat de rampen en chaos voor een groot deel te wijten zijn aan de mens zelf, alhoewel pathologisch domme en onverantwoordelijke betweters en wetenschappers het tegenovergestelde zullen beweren.

Overbevolking is de fundamentele factor achter alle ellende die wordt veroorzaakt door opwarming van het klimaat en de vernietiging van de omgeving. Ook andere problemen zoals open prostitutie en criminaliteit alsmede een asielzoekersprobleem en Neo Nazi groeperingen zullen zich verspreiden en voor grote problemen zorgen. Er zullen drastische en harde maatregelen genomen dienen te worden tegen deze problemen.

Datzelfde geldt voor de werelddominantie van verslavende handelingen van Amerika, het land dat oorlogen over de hele wereld zal veroorzaken, zal zelf oorlogen voeren en andere landen in een staat van chaos en geweld storten en de identiteit van dat land, haar religie en haar politiek uitroeien.

En omdat de wereldbevolking razendsnel groeit zullen zij (de mensen) gedwongen worden om meer en meer de omgeving te gebruiken en te vernietigen om te kunnen voldoen aan de alsmaar groeiende vraag naar dingen. Deze vraag zal nog verder groeien naarmate het aantal mensen toeneemt, waarbij de druk op de natuur en de hele omgeving steeds groter wordt en dit alles heeft ook een vernietigende uitwerking op het klimaat.

De planeet zelf zal gemarteld worden wanneer atoombommen en andere explosieven het evenwicht op aarde zullen verstoren en voor aardbevingen zullen zorgen. Grote oppervlaktes water, de natuur, de atmosfeer en de nabije ruimte zullen vervuild worden. De oerbossen zullen door hebzuchtigen worden vernietigd en uitgeroeid om maar winst te maken en de natuurlijke middelen van de aarde zullen op een onverantwoordelijke manier worden geëxploiteerd.

De volgorde waarin de toekomstige problemen moeten worden aangepakt:

De waanzin van de overbevolking en de resulterende klimaatverandering en vernietiging, de chaos en de rampen moet worden gestopt en natuurlijke waterwegen en moerassen moeten worden hersteld, omdat alleen op die manier het ergste kan worden vermeden.

Verder moet de wereldbevolking teruggedrongen worden door een wereldwijde geboortebeperking omdat alleen hierdoor de overexploitatie en de daaropvolgende vernietiging van het aardoppervlak kan worden voorkomen en de natuur eindelijk de kans krijgt om dingen weer te herstellen.

Er is al veel gebeurd waardoor de profetieën zullen (blijven) uitkomen en daarom is het nodig om stappen te nemen om dit te voorkomen. De vervuiling van de omgeving door alle fossiele brandstoffen en andere luchtvervuiling moet dringend worden stopgezet. Ook is het belangrijk dat nieuwbouw zoals huizen en fabrieken niet worden gebouwd in gebieden die gevaar lopen door lawines en overstromingen.

De natuur moet de moerasgebieden en dergelijke terugkrijgen om te fungeren als een natuurlijk opvanggebied voor overtollig water. Er zou geen toestemming meer gegeven moeten worden voor het bouwen van huizen bij waterwegen of aan de randen van de meren of in gebieden die bedreigd worden door landverschuivingen of water. Daarom moeten er heel dringend maatregelen worden genomen voor ondermeer stromen, rivieren, meren, wegen, woongebieden, overhangende rotsen en bergen, die gebieden die gevaar lopen voor overstromingen en landverschuivingen en waar veel schade kan worden veroorzaakt.

Er moeten proportioneel grote en zware verdedigingsbouwwerken worden gemaakt om de huizen, straten, doorgaande wegen en spoorwegen te beschermen tegen het water, aardbevingen en landverschuivingen. Dit is wat er op veel plaatsen nodig is omdat veel van de voorspelde chaos en rampen, helaas, al niet meer te vermijden zijn en de tijd vliegt waardoor er snel wat moet gebeuren.

Dus, er moet actie worden ondernomen en het is uw verantwoordelijkheid want u maakt deel uit van de regering en u weet wat de toekomst gaat brengen voor Europa en de hele wereld.

Handel nu, voordat het te laat is en geef deze waarschuwing en voorspelling door aan uw opvolgers omdat zij, net als u, de plicht hebben om te handelen in de context van wat nodig is zodat het land en alles wat daar op leeft alsmede het vege lijf en de Aardse bezittingen van mensen, beschermd en bewaard kunnen blijven.

Eduard A. Meier.

Bron: They Fly

Vertaling: Martien