Een Persoonlijk Boodschap Van Mij / Via Ron Head / VERANDER DE WERELD! “BESLIS OF WE MOETEN VERSCHIJNEN!”

Een Persoonlijk Boodschap Van Mij

Via Ron Head – 24 April 2021

Een vriend en mentor die ik vertrouw, iemand die in een bewuste ruimte is om de waarheid hiervan naar mijn mening te kunnen onderscheiden, heeft dit zojuist naar mij gemaild.

In mijn eigen onderscheidingsvermogen, zou het verkeerd van mij zijn om het verder niet te verspreiden. De tekst staat hieronder, geef het uw eerlijke aandacht. Geef het door als u dat kunt en wilt. Dank u.

VERANDER DE WERELD!

“BESLIS OF WE MOETEN VERSCHIJNEN!”

Wie deze vertaalde boodschap aan jullie doorgaf is irrelevant, en moet anoniem blijven in jullie gedachten. Het is wat jullie met deze boodschap zullen doen wat er toe doet!

Ieder van jullie wenst haar/zijn vrije wil uit te oefenen en geluk te ervaren.

Dit zijn eigenschappen die ons werden getoond en waartoe wij nu toegang hebben. Jullie vrije wil hangt af van de kennis die jullie hebben van jullie eigen kracht. Je geluk hangt af van de liefde die je geeft en ontvangt.

Zoals alle bewuste rassen in dit stadium van vooruitgang, kunnen jullie je geïsoleerd voelen op jullie planeet. Deze indruk maakt je zeker van je lot. Toch staan jullie aan de vooravond van grote omwentelingen waar slechts een minderheid zich bewust van is.

Het is niet onze verantwoordelijkheid om jullie toekomst te veranderen zonder dat jullie daarvoor kiezen. Beschouw deze boodschap als een wereldwijd referendum! En jullie antwoord als een stembiljet!

Wie zijn wij?

Noch jullie wetenschappers, noch jullie religieuze vertegenwoordigers spreken unaniem over de onverklaarbare hemelse gebeurtenissen waar de mensheid al duizenden jaren getuige van is. Om de waarheid te kennen, moet men die onder ogen zien zonder het filter van zijn overtuigingen, hoe respectabel die ook mogen zijn.

Een groeiend aantal anonieme onderzoekers van jullie verkennen nieuwe kennistrajecten en komen heel dicht bij de werkelijkheid. Vandaag wordt jullie beschaving overspoeld met een oceaan van informatie waarvan slechts een klein deel, het minder verontrustende, op opmerkelijke wijze wordt verspreid.

Wat in jullie geschiedenis belachelijk of onwaarschijnlijk leek, is vaak mogelijk geworden en vervolgens verwezenlijkt, met name in de laatste vijftig jaar. Wees je ervan bewust dat de toekomst nog verrassender zal zijn. Jullie zullen zowel het slechtste als het beste ontdekken.

Zoals miljarden anderen in dit melkwegstelsel zijn wij bewuste wezens die sommigen “buitenaardsen” noemen, ook al is de werkelijkheid subtieler.

Er is geen fundamenteel verschil tussen jullie en ons, afgezien van de ervaring van bepaalde stadia van evolutie. Zoals in elke andere georganiseerde structuur, bestaat er hiërarchie in onze interne relaties. Die van ons is gebaseerd op de wijsheid van verschillende rassen. Het is met de goedkeuring van deze hiërarchie dat wij ons tot u wenden.

Zoals de meesten van jullie, zijn wij op zoek naar het Opperwezen. Daarom zijn wij geen goden of mindere goden, maar praktisch jullie gelijken in de Kosmische Broederschap.

Fysiek verschillen wij enigszins van jullie, maar voor de meesten van ons hebben wij de vorm van een mens.

Ons bestaan is een realiteit, maar de meerderheid van jullie neemt het nog niet waar. Wij zijn niet louter waarnemingen, wij zijn bewustzijn, net als jullie. Jullie slagen er niet in ons waar te nemen omdat wij het grootste deel van de tijd onzichtbaar blijven voor jullie zintuigen en meetinstrumenten.

Wij willen deze leegte vullen op dit moment in jullie geschiedenis. Wij hebben dit collectieve besluit genomen, maar dit is niet genoeg. We hebben die van jullie nodig. Door deze boodschap, worden jullie de beslissers! Jij persoonlijk.

We hebben geen menselijke vertegenwoordiger op Aarde die jullie beslissing kan leiden.

Waarom zijn we niet zichtbaar?

In bepaalde stadia van de evolutie ontdekken de kosmische “geesteswetenschappen” nieuwe vormen van wetenschap buiten de schijnbare beheersing van de materie. Gestructureerde dematerialisatie en materialisatie maken er deel van uit. Dit is wat jullie mensheid heeft bereikt in enkele laboratoria, in nauwe samenwerking met andere “buitenaardse” wezens ten koste van gevaarlijke compromissen die opzettelijk voor jullie verborgen blijven door sommige van jullie vertegenwoordigers.

Afgezien van de lucht- of ruimteobjecten of fenomenen die bekend zijn bij jullie wetenschappelijke gemeenschap en die jullie “UFO’s” noemen, zijn er in wezen multidimensionaal vervaardigde ruimteschepen die deze capaciteiten toepassen.

Vele menselijke wezens zijn in visueel, auditief, tactiel of psychisch contact geweest met dergelijke schepen, waarvan sommige onder occulte machten staan die jullie “regeren”. De schaarste van jullie waarnemingen is te wijten aan de buitengewone voordelen die de gedematerialiseerde staat van deze schepen biedt.

Door ze niet zelf waar te nemen, kunt je niet geloven in hun bestaan. Wij begrijpen dit volkomen.

Het merendeel van deze waarnemingen wordt op individuele basis gedaan om de ziel te raken en niet om enig georganiseerd systeem te wijzigen. Dit is weloverwogen van de rassen die jullie omringen, maar om heel andere redenen en met heel andere resultaten.

Voor negatieve multidimensionale wezens die een rol spelen in de machtsuitoefening in de schaduw van de menselijke oligarchie, wordt discretie gemotiveerd door hun wil om hun bestaan en hun greep onbekend te houden.

Voor ons wordt discretie gemotiveerd door het respect voor de menselijke vrije wil die mensen kunnen uitoefenen om hun eigen zaken te regelen, zodat zij op eigen kracht technische en spirituele rijpheid kunnen bereiken. De intrede van de mensheid in de familie van galactische beschavingen wordt zeer verwacht.

Wij kunnen op klaarlichte dag verschijnen en jullie helpen deze unie te bereiken. Wij hebben het tot nu toe niet gedaan, omdat te weinigen van jullie het werkelijk hebben gewild, uit onwetendheid, onverschilligheid of angst, en omdat de urgentie van de situatie het niet rechtvaardigde. Velen van hen die onze verschijningen bestuderen, tellen de lichten in de nacht zonder de weg te verlichten. Vaak denken ze in termen van objecten terwijl het allemaal om bewuste wezens gaat.

Wie zijn jullie?

Jullie zijn de nakomelingen van vele tradities die in de loop der tijden wederzijds verrijkt zijn door elkaars bijdragen. Hetzelfde geldt voor de rassen aan de oppervlakte van de Aarde. Jullie doel is je te verenigen in het respect van deze wortels om een gemeenschappelijk project te volbrengen. Het uiterlijk van jullie culturen lijkt jullie gescheiden te houden omdat jullie het in de plaats stellen van jullie diepere wezen. Vorm is nu belangrijker dan de essentie van jullie subtiele natuur. Voor de heersende machten vormt dit overwicht van de vorm de vestingmuren tegen elke vorm van gevaar.

Jullie worden opgeroepen om de vorm te overwinnen en haar tegelijkertijd te respecteren om haar rijkdom en schoonheid. Inzicht in het geweten van de vorm doet ons de mensen in hun verscheidenheid liefhebben.

Vrede betekent niet geen oorlog voeren, zij bestaat erin te worden wat jullie in werkelijkheid zijn: eenzelfde Broederschap.

Om dit te begrijpen, zijn er steeds meer oplossingen binnen jullie bereik. Een ervan bestaat in contact met een ander ras dat het beeld zou weerspiegelen van wat jullie in werkelijkheid zijn.

Wat is jullie situatie?

Behalve in zeldzame gevallen hebben onze interventies altijd zeer weinig invloed gehad op jullie vermogen om collectieve en individuele beslissingen over jullie eigen toekomst te nemen. Dit is ingegeven door onze kennis van jullie diepe psychologische mechanismen.

Wij kwamen tot de conclusie dat vrijheid elke dag wordt opgebouwd naarmate een wezen zich bewust wordt van zichzelf en van zijn omgeving en zich geleidelijk ontdoet van beperkingen en belemmeringen, wat die ook mogen zijn. Ondanks de talrijke, moedige en gewillige menselijke gewetens, worden die beperkingen kunstmatig in stand gehouden ten voordele van een groeiende centraliserende macht.

Tot voor kort leefde de mensheid in een bevredigende controle over haar beslissingen. Maar zij verliest meer en meer de controle over haar eigen lot door het toenemend gebruik van geavanceerde technologieën, waarvan de dodelijke gevolgen voor het aardse en menselijke ecosysteem onomkeerbaar worden. Jullie verliezen langzaam maar zeker jullie buitengewone vermogen om het leven wenselijk te maken. Jullie veerkracht zal kunstmatig afnemen, onafhankelijk van jullie eigen wil. Er bestaan dergelijke technologieën die zowel jullie lichaam als jullie geest beïnvloeden. Zulke plannen zijn op komst.

Dit kan veranderen zolang jullie deze scheppende kracht in je houden, zelfs als die samenleeft met de duistere bedoelingen van jullie potentiële heren. Dit is de reden waarom we onzichtbaar blijven. Deze individuele kracht is gedoemd te verdwijnen als een collectieve reactie van grote omvang uitblijft. De komende periode is die van de breuk, welke dat ook moge zijn.

Maar moet je wachten tot het laatste moment om oplossingen te vinden ? Moeten jullie anticiperen of pijn lijden?

Jullie geschiedenis is altijd gekenmerkt geweest door ontmoetingen tussen volkeren die elkaar moesten ontdekken in omstandigheden die vaak conflictueus waren. Veroveringen gebeurden bijna altijd ten nadele van anderen. De Aarde is nu een dorp geworden waar iedereen elkaar kent, maar toch blijven conflicten bestaan en worden bedreigingen van allerlei aard steeds erger in duur en intensiteit.

Hoewel een mens als individu over vele potentiële capaciteiten beschikt, kan hij deze niet op een waardige manier uitoefenen. Dit is het geval voor de overgrote meerderheid van jullie om redenen die in wezen geopolitiek zijn.

Er zijn enkele miljarden van jullie. De opvoeding van jullie kinderen en jullie levensomstandigheden, evenals die van talloze dieren en veel planten, zijn niettemin onder de duim gehouden door een klein aantal van jullie politieke, financiële, militaire en religieuze vertegenwoordigers.

Jullie gedachten en overtuigingen worden gemodelleerd naar partijdige belangen om jullie tot slaven te maken en jullie tegelijkertijd het gevoel te geven dat jullie je lot volledig in eigen hand hebben, wat in wezen de werkelijkheid is.

Maar er is een lange weg tussen een wens en een feit wanneer de ware regels van het spel onbekend zijn. Deze keer zijn jullie niet de veroveraars. Het vertekenen van informatie is een duizendjarige strategie van de mens. Het induceren van gedachten, emoties of organismen die niet van jou zijn via ad hoc technologieën is een nog oudere strategie.

Prachtige kansen op vooruitgang staan dicht bij grote onderdrukkings- en vernietigingsdreigingen. Deze gevaren en kansen bestaan nu. Jullie kunnen echter alleen waarnemen wat jullie wordt getoond. Het einde van de natuurlijke hulpbronnen is geprogrammeerd, terwijl er geen collectief lange termijn project is gelanceerd.

De uitputtingsmechanismen van de ecosystemen hebben onomkeerbare grenzen overschreden. De schaarste van de hulpbronnen en hun oneerlijke verdeling – hulpbronnen waarvan de toegangsprijs dag na dag zal stijgen – zal broedermoord gevechten op grote schaal teweegbrengen, maar ook in het hart van jullie steden en plattelandsgebieden.

Haat wordt groter, maar liefde ook. Dat is wat jullie vol vertrouwen houdt in jullie vermogen om oplossingen te vinden. Maar de kritische massa is onvoldoende en er wordt slim sabotagewerk verricht.

Menselijke gedragingen, gevormd door gewoonten en trainingen uit het verleden, hebben zo’n remmende werking dat dit perspectief jullie naar een doodlopende weg leidt. Jullie vertrouwen deze problemen toe aan vertegenwoordigers, wier geweten van gemeenschappelijk welzijn langzaam vervaagt ten overstaan van corporatistische belangen, met deze moeilijkheden. Zij debatteren altijd over de vorm, maar zelden over de inhoud.

Juist op het moment van actie stapelen de vertragingen zich op tot het punt waarop men zich moet onderwerpen in plaats van te kiezen.  Dit is de reden waarom, meer dan ooit in jullie geschiedenis, jullie beslissingen van vandaag een directe en belangrijke invloed zullen hebben op jullie overleving van morgen.

Welke gebeurtenis zou deze willoosheid, die kenmerkend is voor elke beschaving, radicaal kunnen veranderen ?  Waar zal een collectief en verenigend bewustzijn vandaan komen, dat dit blinde voortjagen zal stoppen?

Stammen, volkeren en naties hebben elkaar altijd ontmoet en op elkaar ingespeeld. Gezien de bedreigingen die de menselijke familie treffen, is het misschien tijd voor een grotere interactie.

Een grote rolgolf staat op het punt te ontstaan. Het is een mix van zeer positieve, maar ook zeer negatieve aspecten.

Wie zijn de “derde partij”?

Er zijn twee manieren om een kosmisch contact met een andere beschaving tot stand te brengen: via haar vaste vertegenwoordigers of rechtstreeks met individuen zonder onderscheid. De eerste manier brengt strijd van belangen met zich mee, de tweede manier brengt bewustwording.

De eerste manier werd gekozen door een groep rassen die gemotiveerd waren om de mensheid in slavernij te houden en zo de grondstoffen van de Aarde, de genenpoel en de menselijke emotionele energie te controleren.

De tweede weg werd gekozen door een groep rassen die zich verbonden voelde met de zaak van de Geest van dienstbaarheid. Wij hebben deze belangeloze zaak onderschreven en ons enkele jaren geleden voorgesteld aan vertegenwoordigers van de menselijke macht, die onze uitgestoken hand weigerden onder het voorwendsel van onverenigbare belangen met hun strategische visie.

Daarom moeten de individuen vandaag zelf deze keuze maken, zonder dat een vertegenwoordiger zich ermee bemoeit. Wat wij in het verleden voorstelden aan diegenen van wie wij dachten dat zij in staat waren bij te dragen aan jullie geluk, stellen wij het nu voor aan … jullie!

De meesten van jullie negeren dat niet-menselijke wezens hebben deelgenomen aan de uitoefening van die centraliserende machten zonder dat ze verdacht werden of toegankelijk waren voor jullie zintuigen. Dit is zo waar dat zij bijna heel subtiel de macht hebben overgenomen. Zij staan niet noodzakelijk op jullie stoffelijk vlak, en dat is nu juist wat hen in de nabije toekomst uiterst efficiënt en beangstigend zou kunnen maken.

Wees je er echter van bewust dat een groot aantal van jullie vertegenwoordigers dit gevaar bestrijden! Wees ervan bewust dat niet alle ontvoeringen tegen jullie gericht zijn. Het is moeilijk de waarheid te herkennen!

Hoe kunnen jullie onder zulke omstandigheden je vrije wil uitoefenen als die zo gemanipuleerd wordt? Waar zijn jullie werkelijk vrij van?

Vrede en hereniging van jullie volkeren zou een eerste stap zijn in de richting van harmonie met andere beschavingen dan die van jullie.

Dat is precies wat degenen die jullie achter de schermen manipuleren tot elke prijs willen vermijden, want door te verdelen, heersen zij! Zij heersen ook over degenen die jullie regeren. Hun kracht komt voort uit hun vermogen om wantrouwen en angst in jullie te destilleren. Dit schaadt jullie kosmische natuur aanzienlijk.

Deze boodschap zou van geen enkel belang zijn als het leermeesterschap van deze manipulators niet zijn hoogtepunt zou bereiken en als hun misleidende en moorddadige plannen niet over een paar jaar werkelijkheid zouden worden. Hun termijnen zijn nabij en de mensheid zal de komende tien cycli ongekende kwellingen ondergaan.

Om jullie te verdedigen tegen deze agressie die geen gezicht draagt, moeten jullie op zijn minst voldoende informatie hebben die tot de oplossing leidt.

Zoals ook bij de mensen het geval is, bestaat er verzet onder de dominante rassen. Ook hier zal het uiterlijk niet voldoende zijn om de overheerser van de bondgenoot te onderscheiden. In jullie huidige staat van paranormale begaafdheid is het voor jullie uiterst moeilijk om ze van elkaar te onderscheiden. Als aanvulling op jullie intuïtie, zal training nodig zijn als de tijd rijp is.

Wij zijn ons bewust van de onschatbare waarde van de vrije wil en nodigen jullie uit voor een alternatief.

Wat kunnen wij bieden?

Wij kunnen jullie een meer holistische visie van het universum en van het leven bieden, constructieve interacties, de ervaring van eerlijke en broederlijke relaties, bevrijdende technische kennis, uitroeiing van lijden, gecontroleerde uitoefening van individuele krachten, de toegang tot nieuwe vormen van energie en, tenslotte, een beter begrip van het bewustzijn.

Wij kunnen jullie niet helpen jullie individuele en collectieve angsten te overwinnen, of jullie wetten brengen die jullie niet zouden hebben gekozen, werken aan jullie eigen zelf, individuele en collectieve inspanning om de wereld op te bouwen die jullie wensen, de geest van de zoektocht naar nieuwe hemelen.

Wat zouden wij ontvangen?

Mochten jullie besluiten dat zo’n contact plaatsvindt, dan zouden wij ons verheugen over het veiligstellen van broederlijk evenwicht in deze regio van het universum, vruchtbare diplomatieke uitwisselingen, en de intense Vreugde te weten dat jullie verenigd zijn om te volbrengen waartoe jullie in staat zijn. Het gevoel van Vreugde wordt sterk gezocht in het universum want de energie ervan is goddelijk.

Wat is de vraag die we jullie stellen?

“WENS JE DAT WE VERSCHIJNEN?”

Hoe kun je deze vraag beantwoorden?

De waarheid van de ziel kan gelezen worden door telepathie. Je hoeft jezelf deze vraag alleen maar duidelijk te stellen en je antwoord zo duidelijk te geven, alleen of in een groep, als je wilt. In het hart van een stad of in het midden van een woestijn zijn heeft geen invloed op de doeltreffendheid van jouw antwoord, JA of NEE, ONMIDDELLIJK NA HET STELLEN VAN DE VRAAG! Doe het gewoon alsof je tegen jezelf spreekt, maar denk na over de boodschap.

Dit is een universele vraag en deze luttele woorden, in hun context geplaatst, hebben een krachtige betekenis. Je moet geen aarzeling in de weg laten staan. Daarom moet je er rustig over nadenken, naar eer en geweten. Om je antwoord perfect te associëren met de vraag, is het aan te bevelen dat je antwoordt onmiddellijk na nog een lezing van deze boodschap.

Haast je niet om te antwoorden. Haal adem en laat alle kracht van jouw eigen vrije wil tot je doordringen.

Wees trots op wat je bent ! De problemen die je misschien hebt, verzwakken je. Vergeet ze voor een paar minuten om jezelf te zijn. Voel de kracht die in je opwelt. Jullie hebben jezelf in de hand!

Een enkele gedachte, een enkel antwoord kan jullie nabije toekomst drastisch veranderen, op de ene manier als op de andere.

Jullie individuele beslissing om in je innerlijke zelf te vragen dat wij op jullie materiële vlak en op klaarlichte dag verschijnen, is kostbaar en essentieel voor ons.

Ook al kunt je de manier kiezen die het beste bij u past, rituelen zijn in wezen nutteloos. Een oprecht verzoek, gedaan met jouw hart en jouw eigen wil, zal altijd worden waargenomen door diegenen van ons aan wie het wordt gezonden.

In jouw eigen privé stemhokje van jouw geheime wil, bepaal jij de toekomst.

Wat is het hefboomeffect?

Deze beslissing moet door het grootste aantal onder jullie genomen worden, ook al lijkt het misschien een minderheid. Het is aan te bevelen deze boodschap, in alle denkbare vormen, in zoveel mogelijk talen, te verspreiden onder degenen om u heen, of zij nu ontvankelijk lijken voor deze nieuwe visie op de toekomst of niet.

Doe het op een humoristische toon of met spot als dat je kan helpen. Je kunt er zelfs openlijk en publiekelijk de draak mee steken als je je daar prettiger bij voelt, maar wees niet onverschillig, want dan heb je tenminste je vrije wil uitgeoefend.

Vergeet de valse profeten en de overtuigingen die jullie over ons hebben gehoord. Dit verzoek is een van de meest intieme die aan jou kan worden gevraagd.

Zelf een beslissing nemen, als individu, is zowel jouw recht als jouw verantwoordelijkheid!

Passiviteit leidt slechts tot de afwezigheid van vrijheid. Evenzo is besluiteloosheid nooit efficiënt. Als je echt wilt vasthouden aan jouw overtuigingen, wat wij begrijpen, zeg dan NEE. Als je niet weet wat je moet kiezen, zeg dan geen JA uit louter nieuwsgierigheid. Dit is geen show, dit is het echte dagelijkse leven, WIJ BESTAAN! En leven!

Jullie geschiedenis kent vele episodes waarin vastberaden mannen en vrouwen de loop der gebeurtenissen konden beïnvloeden, ondanks hun kleine aantal.

Net zoals een klein aantal genoeg is om de wereldlijke macht te grijpen en de toekomst van de meerderheid te beïnvloeden, kan een klein aantal van jullie je lot radicaal veranderen als antwoord op de machteloosheid tegenover zoveel tegenwerking en hindernissen ! Jullie kunnen de geboorte van de mensheid tot Broederschap vergemakkelijken.

Een van jullie denkers zei ooit: “Geef me een hefboom en ik zal de Aarde oprichten”.

Het verspreiden van deze boodschap zal dan het houvast zijn om te versterken, wij zullen de lichtjaren lange hefboom zijn, jullie zullen de ambachtslieden zijn om … de Aarde op te tillen als gevolg van onze verschijning.

Wat zouden de gevolgen zijn van een positieve beslissing?

Voor ons zou het onmiddellijke gevolg van een collectief gunstig besluit de materialisatie van vele schepen zijn, in jullie hemel en op Aarde.

Voor jullie zou het directe gevolg het snel opgeven van vele zekerheden en overtuigingen zijn.

Een eenvoudig overtuigend visueel contact zou enorme gevolgen hebben voor jullie toekomst. Veel kennis zou voorgoed worden veranderd. De organisatie van jullie samenlevingen zou voor altijd diepgaand worden gewijzigd, op alle gebieden van activiteit. Macht zou individueel worden omdat jullie met eigen ogen zouden zien dat wij leven. Concreet, jullie zouden de schaal van jullie waarden veranderen!

Het belangrijkste voor ons is dat de mensheid één familie zou vormen tegenover dit “onbekende” dat wij zouden vertegenwoordigen!

Het gevaar zou langzaam uit jullie huizen wegsmelten omdat jullie indirect degene die ongewenst zijn, die wij de “derde partij” noemen, zouden dwingen zich te vertonen en te verdwijnen. Jullie zouden allen dezelfde naam dragen en dezelfde wortels delen: De Mensheid!

Later zouden vreedzame en respectvolle uitwisselingen mogelijk zijn, als dat jullie wens is. Voorlopig kan hij die honger heeft niet lachen, kan hij die bang is ons niet verwelkomen. Wij zijn bedroefd om mannen, vrouwen en kinderen zo te zien lijden in hun vlees en in hun hart, terwijl zij zo’n innerlijk licht dragen.

Dit licht kan jullie toekomst zijn. Onze relaties zouden progressief kunnen zijn.

Verschillende fasen van verscheidene jaren of decennia zouden zich voordoen: demonstratieve verschijning van onze schepen, fysieke verschijning naast mensen, samenwerking in jullie technische en spirituele evolutie, ontdekking van delen van het melkwegstelsel.

Elke keer zouden jullie nieuwe keuzes aangeboden krijgen. Jullie zouden dan zelf beslissen om nieuwe stadia te overschrijden als jullie dat nodig achten voor jullie uiterlijke en innerlijke welzijn. Er zou niet eenzijdig tot inmenging worden besloten. Wij zouden vertrekken zodra jullie dat collectief zouden wensen.

Afhankelijk van de snelheid waarmee de boodschap over de wereld wordt verspreid, zullen er verscheidene weken of zelfs verscheidene maanden nodig zijn voor onze “grote verschijning”, als dat de beslissing is van de meerderheid van hen die hun vermogen om te kiezen zullen hebben gebruikt, en als deze boodschap de nodige steun krijgt.

Het voornaamste verschil tussen jullie dagelijkse gebeden tot entiteiten van strikt spirituele aard en jullie huidige beslissing is uiterst eenvoudig : wij zijn technisch uitgerust om te materialiseren!

Waarom zo’n historisch dilemma?

Wij weten dat “vreemdelingen” als vijanden worden beschouwd zolang zij het “onbekende” belichamen. In een eerste fase zal de emotie die onze verschijning teweeg zal brengen, jullie relaties op wereldschaal versterken.

Hoe kunnen jullie weten of onze komst het gevolg is van jullie collectieve keuze ? Om de eenvoudige reden dat wij anders al lang op jullie bestaansniveau aanwezig zouden zijn geweest ! Als wij er nog niet zijn, komt dat omdat jullie niet expliciet zo’n beslissing hebben genomen.

Sommigen onder jullie zouden kunnen denken dat wij jullie zouden doen geloven in een bewuste keuze van jullie om onze komst te legitimeren, hoewel dit niet waar zou zijn. Welk belang zouden wij erbij hebben om jullie openlijk aan te bieden waartoe jullie nog geen toegang hebben, ten voordele van het grootste aantal van jullie?

Hoe zouden jullie er zeker van kunnen zijn dat dit niet de zoveelste subtiele manoeuvre van de “derde partij” is om jullie beter tot slaaf te maken ? Omdat men altijd efficiënter iets bestrijdt dat geïdentificeerd wordt dan het tegendeel. Is het terrorisme dat jullie aantast niet een flagrant voorbeeld?

Hoe dan ook, je bent de enige rechter in jouw eigen hart en ziel! Wat jullie keuze ook is, het zou respectabel zijn en gerespecteerd worden ! Bij afwezigheid van menselijke vertegenwoordigers die jullie mogelijk tot dwaling kunnen brengen, negeren jullie alles van ons en van hen die jullie manipuleren zonder jullie toestemming.

In jullie situatie geldt het voorzorgsbeginsel dat erin bestaat ons niet te proberen te ontdekken, niet langer. Jullie bevinden je al in de doos van Pandora die de “derde partij” rond jullie heeft gecreëerd. Wat jullie beslissing ook moge zijn, jullie zullen er uit moeten zien te komen.

In het licht van een dergelijk dilemma, de ene onwetendheid tegenover de andere, moeten jullie je intuïtie vragen. Wil je ons met je eigen ogen zien, of wil je gewoon geloven wat jullie denkers zeggen? Dat is de echte vraag!

Na duizenden jaren, op een dag, zou deze keuze onvermijdelijk zijn: kiezen tussen twee onbekenden.

Waarom zo’n boodschap onder elkaar verspreiden?

Vertaal en verspreid deze boodschap op grote schaal. Deze actie zal jullie toekomst op een onomkeerbare en historische manier beïnvloeden op de schaal van millennia, anders zal het een nieuwe kans om te kiezen uitstellen tot enkele jaren later, tenminste één generatie, als het kan overleven.

Niet kiezen, staat voor het ondergaan van andermans keuze. Door anderen niet te informeren, loopt men het risico een resultaat te krijgen dat tegen zijn verwachtingen ingaat. Onverschillig blijven betekent afstand doen van je vrije wil.

Het gaat allemaal om jullie toekomst. Het gaat om jullie evolutie.

Het is mogelijk dat deze uitnodiging niet op jullie collectieve instemming kan rekenen en dat ze bij gebrek aan informatie genegeerd zal worden. Toch blijft geen enkele individuele wens in het universum ongehoord.

Stel je onze aankomst morgen voor. Duizenden schepen. Een unieke culturele schok in de huidige geschiedenis van de mensheid. Het zal dan te laat zijn om spijt te hebben van het niet maken van een keuze en het verspreiden van de boodschap, want deze ontdekking zal onomkeerbaar zijn. Wij dringen er op aan dat jullie niet overhaast te werk gaan, maar er wel over nadenken ! En beslissen!

De grote media zullen niet per se geïnteresseerd zijn in het verspreiden van deze boodschap. Het is dus jullie taak, als anoniem maar buitengewoon denkend en liefdevol wezen, om het over te brengen.

Jullie zijn nog steeds de architecten van jullie eigen lot…

“WENSEN JULLIE DAT WIJ VERSCHIJNEN?

https://youtu.be/696f2UPgZ-o

Vertaling: Martien