Kosmische Vrijheid Vrije Incarnatie en Excarnatie in Eindeloos Bewustzijn

Kosmische Vrijheid Vrije Incarnatie en Excarnatie
in 
Eindeloos Bewustzijn

Micha Beuger – 2014-01-02

Wij zijn God 

‘Wij reïncarneren niet. God incarneert.’ Zegt Christophor Coppens, de auteur van het boek ‘In harmonie met het Licht’. Hij vergelijkt God – ofwel Eindeloos Bewustzijn – met de zee. En ieder individueel bewustzijn met een glas zeewater. Tijdens een Bijna Dood Ervaring, vervagen de grenzen tussen individuen tijdelijk, zoals ook Christophor beschrijft. Wetenschappen, ideologieën, filosofieën en religies, verschaffen ons diverse modellen over het wezen van de mens.  Maar volgens mijn ervaringen, schetsen die systemen ons slechts beperkende beelden van wie en wat wij werkelijk zijn. En zodoende, hebben kerkelijke en wereldlijke heersers, ons duizenden jaren dom, klein en armoedig weten te houden. Het is de hoogste tijd voor onze bevrijding en verwezenlijking van ons volle potentieel. Dit proces is thans volop aan de gang. Maar essentieel vereiste voor vrijheid is, volkomen respect voor de vrijheid en het welbevinden van alle andere levensvormen. Naarmate mijn verlichting vordert, raak ik meer overtuigd, dat er dan geen vaste regels bestaan en dat vrijwel alles mogelijk is. Zodra iedereen de ware, liefdevolle aard van God, de mens en al het andere beseft, leven we samen in een hemelse wereld.  Hieronder vergelijk ik deze eindeloze zee van mogelijkheden met wat diverse aloude paradigma’s ons voorschotelen.

Universeel Incarnatiemodel 

Zowel in mijn eerste boek, ‘Zonnenkinderen en kosmische vrijheid’ als in mijn tweede boek, ‘Herschep je wereld’ presenteer ik mijn zogenaamde Universeel Incarnatiemodel. Dit stelt, dat er in werkelijkheid slechts één Ziel bestaat – en dat is God – die  naar hartenlust incarneert. En wel in alle tijden, op alle plaatsen, in alle levensvormen of anderszins. Volgens dit model, hebben  wij geen eigen bewustzijn, maar ontlenen dit aan God om op deze manier ervaringen voor God op te doen. Tijdens incarnaties, splitst God zich in ontelbare bewustzijnsfragmenten,die als zodanig, tijdelijk geen toegang hebben tot Gods alwetendheid. En daardoor af en toe flink de weg kwijtraken, maar dat had God van tevoren ingecalculeerd. Wat God door ons meemaakt,  doet God zichzelf aan. Al herinneren wij ons dit meestal niet, wanneer wij midden in zulke ellende zitten.

Voortdurend welbevinden is onze vanzelfsprekende bestemming

Alle bijkomend zeer van een incarnatie, is per definitie tijdelijk. Bewustzijn streeft naar beëindiging van ongewenste situaties. Alle welbevinden is tenslotte eeuwig, want dat vervult dan het verlangen naar voor altijd in gezegende toestanden te bestaan.  Zo simpel is het. Maar in onze naïviteit, lieten wij ons soms de meest absurde fabeltjes wijsmaken. Voor verlichting, is alwetendheid niet noodzakelijk, ja meestal zelfs ongewenst. Om elk moment van het bestaan te genieten,  dient elk moment boeiend te zijn en daarbij is het verrassingselement onmisbaar. Wij beperken ons weten dan vrijwillig.  Zodoende raken we in alle eeuwigheid niet op het bestaan uitgekeken. In steeds maar weer opnieuw nieuwe Nu momenten. Essentieel voor dit eindeloos vol te houden geluksgevoel, is absoluut vrij te zijn van pijn of ander ongemak en bezorgdheid.  Behalve wanneer wij ons tijdelijk in een onaangename situatie begeven om een nog onbekende ervaring op te doen.  Of in het kader van een missie, die opweegt tegen alle bijkomende, tijdelijke ongemakken voor onszelf. Wij hoeven ook niet altijd alles waar te nemen, want sommige achtergrondelementen zijn voor ons ontsierend en storend. Als wij maar op elk moment, alle voor dat moment benodigde informatie kunnen verkrijgen, dan is dat voldoende.

Dood is dood – volgens onze huidige officiële wetenschap 

Dit model vertegenwoordigt verreweg ons meest beperkende wereldbeeld. En tevens een van onze meest pessimistische.  Wij zijn dan slechts ons fysieke lichaam. En ons bewustzijn, denken en voelen, zijn slechts producten van onze hersenen. Vóór onze geboorte – of desnoods vóór onze conceptie – bestonden wij niet. En na onze dood bestaan wij niet meer.  Wie een prettig leven heeft (gehad), heeft geluk gehad. Wie een ellendig leven heeft (gehad), heeft pech gehad.  Zelfs in ons verlichte tijdperk, bestaan er nog altijd mensen, die geloven, dat dit alles, onze enige werkelijkheid is. 

Pagina – 2 – Kosmische Vrijheid – Micha Beuger – 2014-01-01

Dood is dood – volgens sommige religies 

De meeste christenen, joden en moslims geloven, dat elk individu pas bij de geboorte – of conceptie – is ontstaan. Sommige christenen, zoals Jehova Getuigen en Zevende Dag Adventisten, beweren aan de hand van de Bijbel,  dat wij ook na de dood niet meer bestaan, maar pas weer beginnen te leven na de opstanding, eventueel dan voor eeuwig. Wie niet geschikt is voor het eeuwige leven, sterft een tweede dood. Nu is deze visie oneindig veel humaner dan het concept,  waarbij sommige zielen voor eeuwig in een hel worden gepijnigd, maar ook dit rechtvaardigere systeem heeft absurde trekken.  Zo is het filosofisch ongerijmd, dat iets wel een begin, maar geen einde zou hebben. Verder hebben degenen, die de doodstraf  krijgen, dan kennelijk voor niets geleefd. Althans voor zichzelf. Mogelijk zijn hun levenservaringen wel heilzaam voor anderen. In het licht van mijn Universeel Incarnatiemodel is dit paradigma wel verdedigbaar. God besluit om een geheel nieuwe ziel te stichten. En wel een tijdelijke, mocht die ziel niet voldoen. Niet het bewustzijn van die ziel wordt hergebruikt, maar wel de  levenservaring van die ziel. Volgens het systeem met een opstanding, sterft iemand en staat die tegelijkertijd weer op, want  tussen deze beide tijdstippen bestaat er geen individueel bewustzijn. Die persoon heeft als het ware een tijdsprong gemaakt.  Zelfs als je herinneringen aan andere levens hebt, kunnen er tijdsprongen voorkomen. Zo kan ik mij van al mijn levens in het  Andromeda stelsel in totaal hooguit een uur herinneren. En dan vooral mijn welkomstceremonie zeven miljoen jaar geleden.  Van de 3,5 miljoen jaar daarna in onze eigen Melkweg, herinner ik mij zeer veel meer.

Het geloof in eeuwigdurende kwelling in een Hel

Steeds meer christenen verkondigen, dat het concept Hel berust op onjuiste interpretaties van termen in de Bijbel, die eerder  verwijzen naar het graf of naar de toestand van het dood zijn. Helaas geldt dit excuus niet voor de Koran, want daarin wordt de  Hel onmiskenbaar beschreven. Zelfs als deze uitspraken slechts zijn bedoeld als loze dreigingen om schepselen in het gareel te  houden, pleit dit beslist niet voor liefde, almacht of andere verheven eigenschappen van het betreffende opperwezen. Zo hoor je  toch niet met bewuste wezens om te gaan. Dreiging met hel en verdoemenis heeft de hel op Aarde gebracht, compleet met de  brandstapel en oorlogen. Met dit concept is de mensheid in angst onderdrukt en tegen zichzelf in verdeeldheid en haat opgezet. Gematigdere interpretaties schilderen de Hel meer als symbolisch voor wat voor onaangename toestand dan ook, hetzij op Aarde of in het hiernamaals. Bijvoorbeeld als wroeging, die dan geen straf van God is, maar een natuurlijk gevolg, dat wij over onszelf hebben afgeroepen. Meestal worden deze helse staten dan als tijdelijk uitgelegd, als middelen om tot inkeer te komen.

Zielen zonder begin of einde 

Volgens mij zijn Mormonen – leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen – de enige christenen, die verkondigen, dat wij al vóór onze geboorte zonder begin hebben geleefd, zij het dan nog zonder fysiek lichaam. Als wij sterven, raken wij dit lichaam tijdelijk kwijt, maar dan leven wij bewust door als geest. Na onze opstanding, leven wij voor eeuwig met ons fysieke lichaam, in volmaakte gezondheid, welbevinden en schoonheid. Verder waren wij als geesten geboren als letterlijke kinderen van God de Vader en God de Moeder. Sommige zielen bereiken een dermate graad van perfectie, dat ook zij uiteindelijk goden worden en geestelijke kinderen verwekken. Dit kettingsysteem is goed te rijmen met mijn Universeel Incarnatiemodel, maar dan als slechts één van de vele mogelijke scenario’s.

Lineaire reïncarnatie zonder niet-fysiek tussenbestaan 

Dit model tref je onder andere aan in verschillende stromingen van Boeddhisme en Hindoeïsme. Hierbij ontwikkelen zielen zich in een lineaire keten van levens, gepaard met een systeem van karma – een soort balansrekening van bonus en malus – totdat zij voldoende ver zijn gevorderd om voorgoed te worden verlost van het Rad van Wedergeboorte. Het is soms mogelijk om het ene leven als dier door te brengen en het andere als mens. Herinneringen aan vorige levens zijn niet echt gebruikelijk in deze antieke religies. Ook wordt vaak in het midden gelaten, in hoeverre dit reïncarnatieproces een individueel en/of een universeel mechanisme betreft. In New Age wordt meestal weer in reïncarnatie geloofd en wel als individuele zielen, met de mogelijkheid tot herinneringen aan vorige levens.

Lineaire reïncarnatie met niet-fysiek tussenbestaan 

Deze versie tref je soms aan in antieke stromingen, maar vooral in New Age. Tijdens het niet-fysieke tussenbestaan wordt – meestal onder begeleiding – het voorbije leven geëvalueerd, daaruit lessen geleerd en wordt een nieuwe incarnatie voorbereid. Dergelijke sessies worden ook beschreven tijdens Bijna Dood Ervaringen, hoewel die ook voorkomen zonder wat voor vorm van reïncarnatie dan ook in te houden.

Reïncarnatie met splitsingen en fusies van zielen 

Dit systeem is al niet meer geheel lineair. De bekendste splitsing is van een soort oerziel in een vrouwelijke en een mannelijke helft, de zogenaamde tweelingvlammen, van wie het de bedoeling is, dat zij uiteindelijk in een of andere vorm weer samen komen en soms zelfs weer geheel fuseren. Maar ook splitsingen in grotere aantallen worden beschreven, al of niet via een vast deelgetal. Zo kun je aannemelijk maken, dat meer dan één gelijktijdig levend individu in een vorig leven Napoleon is geweest. Splitsing ligt ook ten grondslag aan de vorming van zielengroepen.  Pagina – 3 – Kosmische Vrijheid – Micha Beuger – 2014-01-01

Hoger Zelf systemen 

Dit betreft verticale indelingen, al dan niet gepaard gaand met reïncarnatie. Sommige van die modellen kennen meer dan één niveau, met termen als hoger zelf, overziel of monade. Aan de top van een dergelijke hiërarchie, kan God staan. Vaak is het zo, dat hoe hoger je in de piramide bent, hoe verder ontwikkeld en soms ook hoe minder fysiek je bent. Terwijl een ziel bij lineaire reïncarnatie meestal ascendeerd, daalt een ziel vanaf een hoger zelf juist neer naar een lagere en minder bewuste toestand. Lineaire reïncarnatie systemen bestaan bij gratie van ascensie. Hoger zelf systemen bestaan bij gratie van decentie. Als een hoger zelf incarneert, dan blijft ook dat hoger zelf bestaan. Een hoger zelf kan gelijktijdig in meer personen incarneren. En zo beland je al gauw bij bilocatie en multilocatie.

Eén ziel in meer lichamen – bilocatie en multilocatie 

Maar ook horizontale varianten – dus met parallellevens – worden beschreven. Je kunt dan vanuit je huidige leven leren om op meer plaatsen tegelijk te zijn. Volgens mijn Universeel Incarnatiemodel, bestaat er in wezen slechts één Ziel, die overal tegelijk incarneert. Soms wordt die verwantschap herkend. Bekend is de Maya uitspraak ‘In lak’ech’ ‘Ik ben een andere jij.’

Meer zielen in één lichaam – bezetenheid, versmelting, walk-in en avatar 

Bij bezetenheid, wordt je lichaam geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, overgenomen door een ‘kwade’ geest, die later weer kan worden uitgedreven. Bij versmelting van zielen, is een dergelijk samengaan juist gewenst. Bij walk-in wordt het lichaam door een andere ziel overgenomen. De oorspronkelijke ziel verlaat het lichaam en gaat meestal onbelichaamd verder. Er bestaat ook zoiets als verstrengelde walk-in, waarbij beide zielen in het betreffende fysieke lichaam blijven leven. Bij avatar systemen wordt het fysieke lichaam vanaf afstand door een ziel bestuurd. Zie in de film Avatar.

Downloaden van levenservaring 

Herinnering aan een vorig leven? Of downloaden van levenservaring. Ik voel meer voor de laatstgenoemde omschrijving. Tijdens een Bijna Dood Ervaring – dus waarschijnlijk ook na je echte fysieke dood – beleef je vanuit een ander, hoe die heeft ervaren, hoe het was om bepaalde handelingen van jou – positieve of negatieve – te ondergaan. Je wordt tijdelijk die ander. In een hemelse wereld, wordt alle levenservaring vrijelijk met elkaar gedeeld. Want zo werkt eenheidsbewustzijn. Leefregels van buitenaf en/of van bovenaf zijn dan niet langer nodig, want je bent dan van binnenuit en natuurlijk op elkaar afgesteld. Een maatschappij in 5D eenheidsbewustzijn is daarmee het toppunt van vrijheid. Ik heb zulke werelden ervaren.

Kosmische vrijheid – zelf je zielenpad bepalen

Meesterschap over incarnatie betekent, zelf je zielenpad mogen en kunnen bepalen. Met de kanttekening, dat het vaak juist gewenst is om alle controle daarover uit handen te geven. Zoals bij het in een duizelingwekkende achtbaan stappen, jezelf helemaal toevertrouwen aan het meesterschap van de ontwerpers, bouwers en beheerders van die attractie.

Religieuze monopolies openbreken 

Het is de hoogste tijd voor relativering van al die starre godsdiensten, die ieder zweren bij slechts één systeem, dat desnoods onder dreiging met hel en verdoemenis aan hun aanhangers werd opgelegd. Wij hebben recht op betrouwbare informatie, dus ook op ongemanipuleerde heilige geschriften. En op de vrijheid om zelf onze wegen te kiezen.

http://www.buitenaards.net/