Ascentie en Disclosure – Wij zijn zelf aan zet – 2014-05-05

Ascentie en Disclosure – Wij zijn zelf aan zet

Micha – 2014-05-05

Ongeduldig wachten op redding?
Er bestaan spirituele mensen, die met ongeduld wachten, totdat zij worden gered. Door buitenaardsen of door wie of wat dan ook. Ik kan mij voorstellen, dat sommige lichtwerkers in hoge nood verkeren, maar ik heb weinig rechtstreeks contact met deze categorie, zodat ik daar nauwelijks over kan oordelen. Wachten op iets, werkt vaak averechts, omdat realisatie dan wordt verschoven naar de toekomst, die wellicht nooit komt. Wachten op redding is nog minder effectief. Omdat je dan je heil buiten en boven jezelf zoekt. Met het risico, dat je de verkeerden vertrouwt en een speelbal wordt. Van machthebbers, die hun spel al duizenden jaren spelen. En hun slachtoffers zoveel mogelijk in beperkingen houden. Zodat die zich niet herinneren, dat zij eeuwige, machtige wezens zijn. Wij kunnen wellicht nog niet buiten externe hulp. Daarom is het onmisbaar om zeker te weten, dat we de juiste helpers vertrouwen. En we de vervulling van onze wensen in het NU geplaatst houden. In vertrouwen, dat alles al bestaat en slechts waarneembaar hoeft te worden gemaakt.

Wij ontvangen overvloedige hulp van verborgen helpers
Wat wij nog niet zelf kunnen doen en wat voor ons onmisbaar is, wordt voor ons gedaan. Zoals het tegenhouden van gevaarlijke meteorieten en anderszins afwenden van rampen. Uit respect voor onze keuzevrijheid, wordt dit alles zoveel mogelijk op de achtergrond verricht. Terwijl wij zoveel mogelijk zelf handelen. Corrupte en machtsbeluste lieden worden gearresteerd en berecht, maar wel door onze eigen politie en justitie. Althans volgens de reguliere media, want die zijn een graadmeter voor onze mate van Disclosure. Maar misschien moet er eerst nog minstens één generatie uitsterven. Voordat onze wereld door al haar bewoners als vreedzaam en transparant wordt beleefd.

Hindernissen bij het realiseren van Disclosure
Het is hoogst onzeker, of en wanneer wereldleiders hun contacten met buitenaardse beschavingen officieel toegeven. En of en wanneer er massale landingen plaats vinden. Zoiets kan nog eeuwen duren, maar voor hetzelfde geld al deze maand plaatsvinden. Ik zie iets dergelijks nog niet aankomen. Ik geloof niet meer zo in deadlines, goddelijke decreten en ingrepen van buiten- en van bovenaf in onze keuzevrijheid. Die zijn overvloedig via lichtwerkkanalen aangekondigd. Maar in de realiteit kwam daar bar weinig van terecht. Ik heb het wachten op spectaculaire manifestaties losgelaten. Onze Galactische Federatie werkt sinds slechts decennia, afdoende professioneel samen met het Ashtar Commando. En fuseerde pas in 2012 met de Unie van het Andromeda melkwegstelsel, waarop vrijwel al onze planeten lid werden. Wereldwijde, officiële erkenning van buitenaardse samenlevingen, vindt volgens mij op zijn vroegst in 2017 plaats. Zolang er nog oorlog bestaat, met opzettelijke misleiding via de media, zolang bestaat er ook nog 3D in onze wereld. En zitten velen nog gevangen in tijdsafhankelijke processen. In plaats van te kunnen manifesteren in het NU.

Het imagoprobleem van het fenomeen buitenaards
Het buitenaardse kampt met een nogal negatief imago. Helaas is dit enigszins terecht. Zelfzuchtige wezens hebben duizenden jaren terug met ons DNA geknoeid. En nog in de vorige eeuw, werkten wereldregeringen heimelijk samen met buitenaardsen van twijfelachtige reputatie, wat grote schade heeft veroorzaakt aan Aarde en mensheid, ja zelfs substantieel heeft bijgedragen aan alle ellende van de Tweede Wereldoorlog. Onze kernwapens zijn vooral te wijten aan buitenaardse technologieën. Zie de klokkenluiderij van Laura Magdalene Eisenhower, een achterkleindochter van de gelijknamige president van de VS. In de huidige omstandigheden, is het haalbaar noch gewenst, dat wereldleiders, zoals Barack Obama, oude beerputten opentrekken, want dat is helaas onvermijdelijk bij zulke publieke onthullingen. De meeste wezens, die zich destijds misdroegen, zijn ondertussen naar het Licht gegaan. Hun planeten zijn nu lid van de Galactische Federatie, zij het soms met sancties, zoals een gebiedsverbod op Aarde. Het is in ieder geval wijs, de mensheid voorlopig niet met ze te confronteren. Zelfs de Galactische Federatie raadt sleutelfiguren aan, een en ander nog geheim te houden. Zo mogen astronomen niet bekend maken, dat zij bij Sirius A en B, bewoonbare planeten zien. Waarvoor sinds kort de technologie beschikbaar is. Disclosure wordt daarom tijdelijk over een andere boeg gegooid. De vertraging van mogelijk tientallen jaren, valt in het niet bij de eventuele chaos door geforceerde Disclosure.

Disclosure verloopt nu meer op persoonlijke basis
Wat ik wel steeds meer zie gebeuren, is subtiele mentaliteitsveranderingen, dankzij ervaringen op persoonlijke basis. Disclosure gaat hand in hand met ascentie. Hoe meer wij terugkeren naar Eenheidsbewustzijn, hoe meer wij integreren met al onze individuele aspecten, ook met al onze buitenaardse levens. Wij zijn oude meesters, die nog slechts volledig hoeven te ontwaken. Wij hebben overvloedige ervaringen met werelden van volmaakte vrede, heelheid en schoonheid. Wij weten, dat het echt mogelijk is, ecosystemen waarbij alle wezens in liefde met elkaar leven. Wij hebben dit alles en veel meer aan den lijve ondervonden, alleen zijn sommigen dit vergeten. Ook Aarde kan – weer – paradijselijk worden. Al is onze planeet onvoorstelbaar ingewikkelder, zodat dit een co-creatie voor vergevorderden is, maar dat zijn wij echt. Naarmate wij ascenderen, worden onze blikvelden ruimer en zien wij onze tot nu toe beperkte belevingen integreren in het Grote Geheel, waarin alle puzzels wél kloppen en zinvol zijn. Disclosure is vooral herontdekking van je ware zelf. Uiteraard hoort bij deze zelfrealisatie, tevens onbelemmerde omgang met al onze kosmische vrienden.

Elkaar stap voor stap tegemoet komen
Bij Disclosure zijn wij momenteel zelf aan zet. En dat blijft zo. Dat wil zeggen, dat zowel wij als zij constant zetten doen. Of correcter gezegd, stappen zetten, naar elkaar toe. Gelukkig is bij de meeste stappen geen weg terug, zodat blijvende vooruitgang wordt geboekt. Vanwege de onomkeerbaarheid van dit proces, worden alle Disclosure projecten voortaan centraal gecoördineerd en minutieus op elkaar afgestemd. Hierbij zijn tevens ons Cluster Bestuur, de geascendeerde meesters en de aartsengelen onmiddellijk oproepbaar. Alle persoonlijke ontmoetingen worden bovendien bijgestuurd door onze verborgen begeleiders, die overleggen met onze fysieke buitenaardse contactpersonen. Het is een spannend kat-en-muisspel, waarbij een en ander af en toe net niet doorgaat en je elkaar vaak onverwacht toch weer kwijt raakt. Maar dat hoort bij dit spel. Het helpt ons meer onderscheidingsvermogen te verwerven en ons bewustzijn op te rekken. Zodat wij steeds meer vertrouwen ontwikkelen in onze intergalactische samenleving in wording. Hierbij is het trouwens amper essentieel om zeker te weten, of die ander echt buitenaards is. Ons wordt ook afgeraden om hiernaar te vissen. Onze buitenaardse vrienden worden liefst net zo benaderd zoals wij elkaar benaderen. In ultieme gelijkwaardigheid. De essentie is, dat zij en wij met hetzelfde bezig zijn. Namelijk met het bevorderen van de ascentie van de mensheid. Via resonantie met onvoorwaardelijke liefde. Op basis van zelfbewustzijn. Hierbij gaat het meer om ZIJN dan om DOEN. Een welgemeende glimlach verricht al wonderen. Evenals het uitstralen van de geruststellende zekerheid, dat onze wereld werkelijk in recordtijd ten goede aan het veranderen is. Wij maken echt een wereld van verschil. Waarbij het nuttig is, verschillen tussen ons en onze buitenaardse vrienden zoveel mogelijk te overbruggen.

Plejaden Andromeda Disclosure – wijzigingen in dit project
Ondertussen verkeert vrijwel geheel Europa en vele andere delen van de wereld in voldoende stabiel 4D en neemt 5D in enkele streken razend snel toe. Mede daarom, bestaat in principe geen gebiedsbeperking meer voor PAD. Ook is dit project niet meer aan tijd gebonden en mag het desnoods tientallen jaren blijven doorlopen. Er is wel een beperking bijgekomen. De nadruk ligt voortaan meer op Ascentie dan op Disclosure. De bedoeling is, samen met anderen, 5D te creëren, ongeacht waarvandaan die anderen afkomstig zijn. Dit is de essentie van onze intergalactische, multiculturele samenleving. In deze fase bestaat dit team van grondpersoneel uit geboren en getogen Aarde mensen, naar onze Aarde verhuisde Plejaden mensen, Plejadische bezoekers en Andromedaanse bezoekers. Kortom, in eerste instantie, mensen zoals wij. De buitenaardse mensen, kunnen deze groepen onderscheiden. Al doende, leren wij dit ook, al is dat niet de eerste prioriteit bij dit project. Hoe meer ascentie, hoe meer overzichtelijkheid. Alles wordt uiteindelijk vanzelf helder.

Plejadische mensen en hun betekenis voor ons
Plejadische mensen zijn onze rechtstreekse biologische voorouders. Met liefdevolle bijstand van Arcturiërs en Sirianen, koloniseerden zij duizenden jaren geleden onze Aarde. Plejadische mensen hebben altijd onvoorwaardelijke liefde voor ons gekoesterd. Sinds midden vorige eeuw, verhuisden duizenden Plejadische mensen naar onze planeet om ons bij te staan in onze ascentie. Al tientallen jaren, wonen en werken zij en hun nakomelingen onder ons. Hinderlijk waren die enkele onderlinge fysieke verschillen, met name bouw en stand van onze oren. Sinds enkele jaren, veranderen de oren van velen van ons en komen Plejadische oren thans zo frequent voor bij aardse mensen, dat dit euvel is weggewerkt. Deze morfogenetische transformatie heeft vooral te maken met de incarnatiebanden, die velen van ons hebben met de Plejaden. Een ander probleem, waren onderlinge frequentieverschillen, maar ook die hindernis is inmiddels overbrugd. Plejadische mensen zijn momenteel beter bestand tegen lage frequenties. En onze frequenties zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Sinds kort zijn er tevens steeds meer Plejadische bezoekers op Aarde. Bij hen speelt dit probleem totaal niet. Zij hebben immers 6D morfogenetisch meesterschap, zodat zij in principe onsterfelijk zijn.

Andromedaanse mensen en hun betekenis voor ons
Miljoenen jaren terug, koloniseerden Andromedaanse mensen en andere levensvormen, werelden in onze Melkweg. De Plejadische mens stamt rechtstreeks biologisch af van de Andromedaanse mens. Tot begin 2012, heeft Andromeda zich nooit rechtstreeks met onze Aarde bemoeid, hoewel aardig wat aardse mensen incarnatiebanden met Andromeda hebben, soms met herinneringen aan Andromedaanse levens. Sinds de oprichting van de Lila Lelie Cluster Unie, wordt Aarde toenemend bezocht door Andromedaanse mensen. Niet via ruimteschepen, maar neergestraald. Er bestaan geen relevante uiterlijke verschillen tussen de Aarde mens en de Andromeda mens. Met uitzondering van het violette ras, dat momenteel niet of nauwelijks op Aarde voorkomt. Te zijner tijd zullen Andromedaanse mensen onze planeet op bescheiden schaal koloniseren en het violette ras opnieuw introduceren. Dit ras verschilt eigenlijk alleen qua huid- en haarkleur van onze mensenrassen. Frappant is, dat het thans in de mode is om exotisch gekleurde kapsels te dragen. Vooral dankzij de vele paarse en lila haardossen, zal het violette ras niet al teveel uit de toon vallen.

Sirius Disclosure – een nieuw galactisch project
Deze activiteiten gingen kennelijk begin 2014 van start. Ik ben geen officieel contactpersoon, maar doe er enthousiast aan mee. De Sirianen behoren vanaf het begin tot onze trouwste bondgenoten, in onvoorwaardelijke liefde. Zij waren, 4,5 miljoen jaar terug, medeoprichter en eerste voorzitter van onze Galactische Federatie. Momenteel zijn zij wederom voorzitter, totdat zij die functie overdragen aan onze Aarde. Sirianen bewonen de binnenste planeet van de centrale ster Sirius A, na onze Zon het meest heldere object aan onze hemel. Na het voor Aarde minder relevante, maar wel degelijk bewoonde Centauri stelsel, ligt het Sirius stelsel het dichtst bij ons eigen planetenstelsel. De Sirianen zijn dus naaste buren van ons. Probleempje is, dat zij geen mensen zijn zoals wij, dus zich niet onopvallend tussen ons kunnen mengen. Een typisch kenmerk is hun enorme, langgerekte achterhoofd, dat niet kan worden gecamoufleerd. Veel aardse mensen hebben incarnatiebanden met Sirianen. Sommigen zelfs bewust, compleet met herinneringen. Velen van hen vertonen Siriaanse trekken qua karakter en gelaatsbouw. Ook transformeren mensen morfogenetisch richting Sirianen, al heb ik nog geen langgerekte achterhoofden opgemerkt. Frappant is wel, dat zoveel mensen tegenwoordig hun haar opsteken. Soms met een naar boven en achteren wijzende knoet of staart. Deze haardracht bevordert bovendien het kruinchakra. Sommige op deze wijze uitgedoste jonge vrouwen zijn beeldschoon en stralen onvoorwaardelijke liefde uit. Uiteraard zijn dit geen Sirianen, hooguit Andromedanen. Maar Sirianen zijn de eerste andere humanoïden, die gaan verschijnen. Dankzij dit modeverschijnsel, zullen zij des te vertrouwder overkomen. In enigszins besloten bijeenkomsten, hebben enkele Sirianen zich al fysiek aan mensen getoond. Maar voor openbare verschijningen, is de tijd zeker nog niet rijp. Contactpersonen zoals Sheldon Nidle, voorspellen persoonlijke Siriaanse mentors om ons te onderweg te helpen naar (inter)galactisch burgerschap. Sommigen onder ons, bespeuren al van tijd tot tijd één of meer Siriaanse begeleiders. Meestal voorlopig anoniem en uitsluitend telepathisch. En dan vooral tijdens droomtijd.

Herkennen van en samenwerken met buitenaardsen
Buitenaardse mensen zijn thans in overvloed aanwezig op straat, in supermarkten, het openbaar vervoer, enzovoort. Als je honderd mensen hebt ontmoet, dan was daar minstens één Plejadische en minstens één Andromedaanse bij. Hun functies zijn ondermeer stemmingshoeder en 5D co-creator, als leden van het aardse grondpersoneel, net als wij. Ook ik weet nog niet zeker, of een mens buitenaards is. Wel kan ik zeker weten, wanneer iemand NIET buitenaards is. Om Aarde te mogen bezoeken, moet je tegenwoordig tot minstens 5D zijn geascendeerd. Gebruikelijk is, 6D of verder. Smaken verschillen, maar hopelijk snap je, wat ik bedoel. Sjagrijnige, oerlelijke en moddervette mensen zijn puur aards. Evenals mensen met een bril of wat voor hulpmiddel of handicap dan ook. Zaken als verborgen schoonheid, bestaan in 3D en behoren typisch tot de Oude Wereld. In 5D en verder is het niet gebruikelijk om zaken te verbergen. En zeker niet zoiets als schoonheid. Zie via onderstaande link, het bericht van Andromeda. Vanaf 6D ben je morfogenetisch meester van je verschijning. Aan de andere kant, garanderen volmaakte schoonheid en waarneembare onvoorwaardelijke liefde geen buitenaardse herkomst. Zodra wij al ons 3D en 4D hebben getransformeerd, zien wij er eveneens zo stralend uit. Met stille, observerende zelfverzekerdheid – vooral zeker wetend, waarvoor wij hier zijn – en onvoorwaardelijke liefde. Met een welgemeende glimlach, een waarderende knik en blik van diepe zielsherkenning, die vaak tot tranen roert. Dan is het enige verschil met onze buitenaardse bezoekers, dat ons bewustzijn nog sluiers heeft en dat van hen niet. Door het toenemende licht, lossen onze sluiers weldra op. Ook onvoorwaardelijke liefde is een effectief oplosmiddel. Wij hoeven niet te wachten op ons intergalactische paradijs, want dat is er al. Niet iedere lichtwerker heeft zoals ik, iets met buitenaardsen en mensenmassa’s. Maar dit is in ieder geval een van de mogelijkheden om, vanuit je kracht, je lot zelf in handen te nemen. En NU al te leven in de wereld van je hart. Wat een dagelijks feest!

  ►   Laura Magdalene Eisenhower – achterkleindochter van en klokkenluidster – over Disclosure  

  ►   SaLuSa via Mike Quinsey – Wij en andere buitenaardse wezens zullen ons tussen jullie mengen  

  ►   Andromeda melkwegstelsel via Ute Posegga-Rudel – Schoonheid  

  ►   2014-04-28 – Micha ontmoet opnieuw een Andromedaanse bezoekster in de trein  

  ▼   Plejaden   Andromeda   Disclosure   

 

Micha Beuger – http://www.buitenaards.net/