De bundeling van de KRACHTEN VAN LICHT

De bundeling van de KRACHTEN VAN LICHT

De Meesters van Wijsheid en de rol van de Ufo’s in de transformatie van de wereld

Oktober 2012 /Gerard Aartsen / Geplaatst 14 januari 2016

“Bijna onmerkbaar hebben gedurende de laatste paar jaar grote veranderingen in de wereld plaats­gevonden die de voorbode zijn van een nieuwe dageraad, van een geleidelijke transformatie van de samenleving en haar structuren op een tot nu toe ongekende schaal. ( … ) De eenstemmige roep om rechtvaardigheid en samendelen van de volkeren van alle landen zal een aanroeping vormen waar niets tegen bestand is. Zo zal de wereld getransformeerd worden.”

Toen deze woorden in juli 1982 werden geschreven, tijdens de oplopende spanningen van de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie, terwijl in Nederland de discussie over stationering van de kruisraketten werd gevoerd, leek het einde der tijden, of op zijn minst een atoomoorlog, voor de meeste mensen een veel rea­listischer verwachting. Hoezeer ze het wellicht ook wensten, slechts weinigen durfden zelfs maar te hopen op een transformatie van de samenleving.

Een nieuwe dageraad

Maar terwijl veel mystici zich aan het einde van 2011 opmaakten voor ‘het einde van de wereld’ in 2012, putten steeds meer mensen over de hele wereld hoop uit de wereldwijde massale protestbewegingen zoals de ‘Arabische Lente’, de demonstraties in Zuid-Europa en Canada tegen de voortgaande bezuinigingen op publieke diensten, de ‘Occupy’-be­weging en de massaprotesten in Mexico tegen verkiezingsfraude en in Japan tegen de nucleaire industrie. Deze kunnen immers gezien worden als “een nieuwe dageraad” en geven bovenstaande woorden hun protesten een profetische klank. Niet zo gek misschien, als we weten dat ze geschreven werden door een Meester van Wijsheid, één van de Oudere Broeders van de mensheid die ons zijn voorgegaan op het pad van evolutie en die nu, aan bet begin van het nieuwe tijdperk van Waterman, begonnen zijn aan hun terugkeer in de moderne wereld.

De Meesters van Wijsheid, en de Meester van alle Meesters, de Wereldleraar, zijn de Krachten van Licht op deze planeet en zij treden naar voren uit hun eeuwenoude afgelegen verblijfplaatsen om de mensheid te helpen de juiste keuze te maken nu wij op een historische tweesprong in de geschiedenis van onze planeet staan. Zij hebben hun krachten gebundeld met de mensen van andere planeten in ons zonnestelsel, die zich al sinds de ontdekking van de atoomsplijting aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ononderbroken inzetten om de Aarde zoveel mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van ra­dioactieve straling en zelfs al enkele keren een atoomoorlog hebben helpen voorkomen.

Overgangsfase in onze evolutie

Volgens de leringen van de Oude Wijsheid sturen de Meesters aan het begin of het einde van elk kosmisch tijdperk een Leraar uit hun midden de wereld in om de mensheid te inspireren tot de schepping van een nieuwe beschaving, door een nieuw aspect van goddelijkheid te openbaren. Creme is een disci­pel van een van de Meesters, met wie hij sinds 1959 in telepathisch contact staat, auteur van 15 boeken en hoofdredacteur van het maandblad Share Inter­national dat de politieke en spirituele stromingen in het nieuwetijdsdenken met elkaar verbindt.

Volgens Creme is er geen enkele reden om te vrezen voor het einde der tijden, of zelf het einde van de wereld, aangezien deze keer de Wereldleraar, zelf in de wereld teruggekeerd is om de mensheid en de planeet te helpen deze cruciale overgangsfase in onze evolutie veilig door te komen. De Wereldleraar, wiens persoonlijke naam Maitreya is, is degene die onder verschillende namen in alle religies wordt verwacht. Zoals christenen wachten op de weder­komst van de Christus en joden op de komst van de Messias, zo verwachten boeddhisten de vijfde Boeddha, Maitreya Boeddha, en hindoes de tiende incarnatie van Vishnu, ook wel Kalki Avatar ge­noemd, terwijl moslims de twaalfde Mahdi, of Imam Mahdi, verwachten.

Keerpunt in de geschiedenis

Los van het feit dat de verschijning van een nieuwe Leraar een cyclische gebeurtenis is, die in de Oude Wijsheid bekend staat als de Leer van de Op Komst Zijnde, zegt Benjamin Creme dat het voor de We­reldleraar weinig zin zou hebben om terug te keren op juist het moment dat de wereld zou eindigen. Het huidige keerpunt in de geschiedenis van de mensheid is dan ook niet meer dan het einde van het oude tijdperk van Vissen, waarin de mensheid de hoedanigheden van individualiteit en toewijding aan een ideaal heeft ontwikkeld, en het begin van het nieuwe Watermantijdperk. Deze komende tijd zal gekenmerkt worden door de hoedanigheid van synthese en eenwording. De eigenschappen van de kosmische energie van Waterman die nu in steeds grotere kracht op de wereld instromen en die alleen in groepsverband kunnen worden uitgedrukt.

Terwijl de wereld kreunt onder de spanningen die het gevolg zijn van de tot een maximum opgevoerde wedijver en hebzucht – de onmiskenbare uiting van afgescheidenheid als het toppunt van individua­lisme – en de kloof tussen arm en rijk zich ook in de geïndustrialiseerde wereld openbaart, bieden de ex­perimenten die tijdens de volksopstanden overal ter wereld opgezet worden, nieuwe hoop. Benjamin Creme’s Meester schrijft in zijn artikel, uit december 2011: “Reeds werken, zoals jullie weten, de groepen activisten voor de nieuwe structuren openlijk en moedig in vele landen en tonen een nieuwe aspiratie die zich in het hart van miljoenen mensen vormt: respect voor en samenwerking met aliën, en een einde aan de oude verdeeldheid zaaiende heb­zucht.”

De nieuwe structuren, die uitdrukking geven aan het hervonden besef van de wezenlijke eenheid van de mens, zullen voortkomen uit de experimenten van de deelnemers aan de Arabische Lente en de Occupy-beweging en andere massabewegingen, voor zover die gebaseerd zijn op “respect voor en samenwerking met aliën”, volgens de aanwijzingen van Maitreya die in januari 2011 vele dagen op het Tahrir-plein in Cairo doorbracht om de mensen te onderrichten. Daarnaast treedt Maitreya volgens Benjamin Creme sinds 2009 in televisie-interviews naar voren, al is het incognito, met zijn oproep aan de mensheid om hebzucht en wedijver te vervangen door samendelen en samenwerking. Bij het ter perse gaan van dit blad heeft Maitreya al 70 van zulke in­terviews gegeven in de VS. Mexico en Brazilië. Deze reeks interviews zal Hij de komende tijd in vele lan­den over de hele wereld voortzetten en dit zal uit­monden in een uitnodiging om in een wereldwijde uitzending voor de wereld te treden en zijn ware identiteit als Wereldleraar bekend te maken.

Ruimteschepen

De voorbode van deze reeks interviews, een bijzon­der helder ‘ster’-achtig voorwerp, werd eerder dat jaar door Benjamin Creme’s Meester aangekondigd en is sinds december 2008 over de hele wereld aan de hemel waargenomen. Talloze foto’s en video’s van deze ‘moderne ster van Bethlehem’ hebben de pers gehaald en zijn op YouTube te vinden. In wer­kelijkheid gaat het hier, volgens Creme’s Meester, om vier speciaal voor dit doel vervaardigde, gigan­tische ruimteschepen die in de vier windstreken rond de planeet gestationeerd zijn. Deze kunnen van vorm en kleur veranderen en zich net zo snel ver­plaatsen, of plotseling verschijnen of verdwijnen, als andere Ufo’s.

Benjamin Creme verwacht dat wanneer Maitreya zijn identiteit bekendmaakt, of anders spoedig daarna, ook de realiteit van de ruimtebroeders in de Ufo’s zal bevestigen, die sinds 2007 in toenemende aantallen aan de hemel waargenomen worden. Vol­gens Creme is het UFO-verschijnsel geen op zichzelf staande gebeurtenis, maar komen ruimteschepen van andere planeten in deze tijd in groten getale naar de Aarde ter ondersteuning van de historische omwenteling die momenteel in het bewustzijn van de mensheid plaatsvindt. Zo bundelen zij hun krachten met de Meesters van Wijsheid, om de mensheid de nieuwe tijd binnen te leiden en ons te helpen met de technologie van de toekomst, de Technologie van Licht, waarvoor zij al decennia lang de basis leggen middels de graancirkels. Deze wor­den over de hele wereld gevonden, maar vooral in het zuidwesten van Engeland, wat volgens Benja­min Creme een stille verwijzing is naar Maitreya’s centrum in de moderne wereld, Londen.

Stralende toekomst

Na Verklaringsdag, de dag dat Maitreya zijn verkla­ring aflegt, zal er een einde komen aan het uitzicht­loze bestaan van mensen die lijden onder chronische honger en armoede, onder slecht betaald of geestdo­dend werk en onder erbarmelijke leefomstandighe­den. Op die dag zal de hoop op een betere wereld en een beter leven die velen nu al voelen bevestigd worden, wanneer Maitreya de hele mensheid een er­varing geeft van haar eenheid als menselijke familie en van de goddelijke liefde waarvan hij de belicha­ming is op onze planeet. Vanaf die dag zullen de mensen hun Oudere Broeders, de Meesters van Wijsheid, weer kennen en samen met hen een stra­lende toekomst en een nieuwe wereld scheppen.

Voor nadere informatie:

Share International/Share Nederland

Informatjecentrum:
Tweede Oosterparkstraat 322,
1092 BV Amsterdam,
tel. (020) 694 6262
Website: www.sharenl.org